Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

આપણું પરભુ તથા તારનાર ઈશુ ખરીશના મેલેલાઓનાં કામ શમીની વાત

THE ACTS OF THE APOSTLES.

CHAP. 1. પહેલો અધો જ 1 The former treatise have I made, 0 Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, ૧ ઓ પીલશ ઈશુએ જે મેલેલાઓને પસંદ કીધા તે ને પવીતર આતમાંથી આગના આપીને તે ઉપર લેવાઓ

2 Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen :

૨ તે દહાડા છુધી તેણે જે જે કીધું તથા શીખવું તે શઘલાં શબંધી તો મેં પહેલી પોથી બનાવી છે

3 To whom also be shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the king. dom of God :

૩ પોતે મુઆ પછે જીવત થએ એ બહુ પરમાણેથી તેણે તેઓને પણ દેખાડું [એટલે તેણે ચાલીશ દહાડા છુધી તેઓથી. દેખાઓ છતાં દેવના રાજ શમંધીના કહાં કીધાં ,

4 And, being assembled together with them, com

he, ye have heard of me.

૪ પછી તેણે તેઓને એકઠા કરીને આગના આપી કે તમે ઈરૂ શાલેમમાંથી ન જાઓ પણ બાપનું વચન જે તમે હુંથી શાંભલુ છે તેહેની વાટ જુઓ

5 For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.

૫ કેમકે ઈહને પાંએ બાપતીશમ કીધું ખરું પણ થોડા દાહ ડા પછી પવીતર આતનાએ તમારું બાપતીશભ થશે

6 When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel ?

૯ તે માટે તેઓએ એકઠા થઈને તેને કહેતાં પુછું કે ઓ પરભુ ૐ આ શમે ઈશરાએલનું રાજ તું પાછું થીર કરીશ*

7 And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.

૭ પણ તેણે તેઓને કહું કે જે જે વખત અથવા શમે બાપે છે તાના શવાધીનમાં રાખી છે તે તમે જાણે હવે તમારે [અધી કાર] નથી એ

8 But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judea, and in Sama. ria, and unio the uitermost part of the earth.

૮ પણ પવીતર આતમા તમ પર આવ્યા પછી તમે શામ રથ પામશે એટલે ઈશાલેમમાં તથા આખા ઈહુદામાં તથા શમનમાં તથા પરથવીના છેડા ઠુધી પણ તમે માહારા શાહેદ થશે

Is

beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.

છે ને એ વાતે કહીને તેઓના દેખતાં તે ઉપર લેવાઓ ને વાદ લાએ તેની નજરથી તેને ચિંતાડી લીધા

10 And while they looked stelfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;

૧૦ ને તે ગઆ પર તેઓ આકાશની ગમ નજર ધારીને જે કરતા હતા તાહરે જુઓ બે પુરશ ઊજલ લુઘડાં પહેરેલા તેઓ ની પાશે ઊભા રહા

11 Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven ? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.

૧૧ ને તેઓએ કહ્યું કે એ ગાલલીનાં માણશે તમે આકાશની ગમ જોતાં કેમ ઊભાં રેહો છો એજ ઈશુ જે તમારી પાસેથી જ પર આકાશમાં લેવાઓ છે તમે જેમ તિને આકાશમાં જતાં દી ઠો તેમજ તે પાછું આવશે

12 Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day's journey,

૧૨ તાહારે જેતાન કહેવાએલે જે પહાડ ઈરૂશાલેમથી એક શાબત દહાડાની મજલ છે તેથી તેઓ ઈરૂશાલેમમાં પાછા. ગ

13 And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alpheus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.

૧૩ને તેઓ[શેહેરમાં જઈને એક ઘરની મેડી પર ચહડા નહીં પી.

« AnteriorContinuar »