Imágenes de páginas
PDF
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors][merged small][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

MOKUNA I. Ka Hanauna o Jesu Kristo.

E kuauhau no ka hanauna o Iesu Kristo, kamamo a Davida, kamamo a Aberahama. 2. Na Aberahama o Isaaka na Isaaka, o Iakoba na Iakoba o Iuda a me kona poe hoahanau. 3. Noho akula o Iuda ia Tamara na laua maio Paresa a me Zara, na Paresa o Ese. roma, na Eseroma o Arama. 4. Na Arama o Aminadaba, na Aminadaba o Nahasona, na Nahasona o Salemona. 5. Noho akula o Salemona ia Rakabanalaua maio Boaza, noho akula o Boaza ia Ruta, malaua maio Obeda, na Obedao Iese. 6. Na Iese o Davidake alii, noho akula o Davida ke Alii ika wahine a Auria na laua mai o Solomona. 7. Na Solomona o Rehaboama na Rehaboama o Abiama na Abiama o Asa; 8. Na Asa o Iosapata na losapata o Iorama, na Iorama o Ozia; 9, Na Ozia o Iotama, na

Iotama o Ahaza, na Ahaza o Hezekia; 10. Na Hezekiao Manase, na Manase o Amona, na Amona o losia; 11. Ai i ka lawe anai Babulona, ia manawa na Iosia o, Iekonia a me kona poe hoahanau; 12. A i ka lawe anaaku i Babulona ma ia hope mains Iekonia o Salatiela, na Salatiela o Zerubabela; 13. Na Zerubabela o Abiuda, na, Abiuda o Eliakima, na Eliakima o Azora; 14. Na Azora o Sadoka, na Sadoka o Akima, na Akima o Eliuda; 15, Na Eliuda o Eleazara, na Eleazara o Matahana, na Matahana o Iakoba; 16. Na Iakoba o Iosepa ke kane a Maria nana i hanau o Iesu, i iia’e la o Kristo. 17. O ka poe hanauna a pau maiia Aberahama mai a hiti mai la ia Davida, he umi ia hanauna a me kumamaha; a maiia Davida maia hiki mai laio kalawe anaaku i Babulona he umi ia hanauna a me kumamaha; a mai ka lawe a

naaku i Babulona a hiki mai

[graphic]
« AnteriorContinuar »