Imágenes de páginas
PDF
EPUB

13. Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ̓Αβιούδ | Αβιούδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιακείμ Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν Αζώρ

14. Αζώρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ Σαδώκ δὲ ἐγέννησε τὸν ̓Αχείμ' Αχείμ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλιούδ

13 And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

14 And Azor begat Sadoc; and Sador begat Achim; and Achim begat Eliud;

15. Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ | 15 And Eliud begat Eleazar; Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν and Eleazar begat Matthan; and Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰακώβ Matthan begat Jacob; 16. Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἸΗΣΟΥΣ ὁ λεγόμενος Χριστός.

16 And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. 17. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ 17 So all the generations from ἕως Δαβίδ, γενεαί δεκατέσσαρες· καὶ Abraham to David are fourteen ἀπὸ Δαβὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Bu- generations; and from David until βυλῶνος, γενεαὶ δεκατέσσαρες· xal the carrying away into Babylon are ἀπὸ της μετοικεσίας Βαβυλῶνος fourteen generations; and from the ἕως τοῦ Χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσα- carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations. 18 f Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together,

ρες.

18. ΤΟΥ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέν νησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰω. σήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς, ε ρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος Αγίου.

19. Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐ. τήν.

20. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, Ἰωσὴφ, υἱὸς Δαβίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Maριὰμ τὴν γυναϊκά σου τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Αγίου.

21. Τέξεται δὲ υἱὸν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐ

τῶν.

22. Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος,

she was found with child of the Holy Ghost.

19 Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily. 20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.

22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, 23. Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ 23 Behold, a virgin shall be with ἕξει καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέσουσι | child, and shall bring forth a son,

τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουὴλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, Μεθ ̓ ἡμῶν ὁ

Θεός.

24. Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὅπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου· καὶ παρέλαβε τὴν γεναῖκα αὑτοῦ,

25. Καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν, ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἸΗΣΟΥΝ.

Cap. II.

ΤΟΥ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ηρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, 2. Λέγοντες, Ποῦ ἔστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.

3. Ακούσας δὲ Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ' αὐτοῦ.

4. Καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιε ρεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ' αὐτῶν, ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶ

ται

5. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας. οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου,

6. Καὶ σὺ, Βηθλεὲμ, γῆ Ἰούδα, οὐδα μῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.

7. Τότε Ἡρώδης, λάθρα καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβωσε παρ' αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος

8. Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε, Πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.

and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

24 Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

25 And knew her not till she had brought forth her frstborn son: and he called his name JESUS.

CHAP. II.

Now when Jesus was born in Bethlehem of Judæa in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, 2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

3 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.

4 And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. 5 And they said unto him, In Bethlehem of Judæa: for thus it is written by the prophet,

6 And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

7 Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.

8 And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

Εν. ΜΑΤΤΗΑΕΙ, ΙΙ.

ST. MATTHEW, II.

9. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως \ 9 When they had heard the king, ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ, ὁ ἀστὴρ, ὃν εἶ- they departed; and, lo, the star, δον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτοὺς, which they saw in the east, went ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παι- before them, till it came and stood over where the young child was. 10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.

δίου.

10. Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.

11. Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εὗρον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τους θησαυροὺς αὑτῶν προσήνεγκαν αυτῷ δώρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.

11 η And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

12. Καὶ χρηματισθέντες κατ ̓ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην, δι' άλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αυ

τῶν.

12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

13. Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ ̓ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε το παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φευγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι μέλλει γὰρ πρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and fee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. 14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

[blocks in formation]

13. Φων

καὶ κατα

Ραχήλ

οὐκ ἤθελ

εἰσί. 19. Τελει ἰδου, άγγελ τῷ Ἰωσήφ 20. Λέγω

15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

παιδίου Α

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

and in all

16. Τότε Ηρώδης, ἰδὼν ὅτι ἐνε- 16 4 Then Herod, when he saw
παίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη that he was mocked of the wise
λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάν- men,
was exceeding wroth, and
τας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ sent forth, and slew all the children

δενὶ εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον | thou tell no man; but go thy way, τῶν ἱερεῖ καὶ προσένεγκε τὸ δῶρον δ shew thyself to the priest, and offer

Lad for

Ev. MATTHAEI, III.

13. “Φωνὴ ἐν Ῥαμά ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολὺς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς· καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί.

19. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου κατ ̓ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ,

20. Λέγων, Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

21. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.

22. Ακούσας δὲ ὅτι Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρώδου του πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν χρηματισθεὶς δὲ κατ ̓ ὄναρ, ανεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

23. Καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, Ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.

[blocks in formation]

ST. MATTHEW, III.

18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. 19 | But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt, 20 Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.

21 And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.

22 But when he heard that Archelaus did reign in Judæa in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee :

23 And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.

[blocks in formation]

Ev. MATTHAEI, II.

10. Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.

ST. MATTHEW, II.

9. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως | 9 When they had heard the king, ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ, ὁ ἀστὴρ, ὃν εἶ- they departed; and, lo, the star, δον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προηγεν αὐτοὺς, which they saw in the east, went ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παι- before them, till it came and stood δίου. over where the young child was. 10 When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. 11 . And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh. 12 And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

11. Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εὗρον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τους θησαυροὺς αὑτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δώρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.

12. Καὶ χρηματισθέντες κατ ̓ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην, δι' άλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αυ

τῶν.

13. Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ ̓ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε το παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φευγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι μέλλει γὰρ Ηρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

14. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,

15. Καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, Εξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν

μου.

16. Τότε Ηρώδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεέμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον, ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων.

17. Τότε επληρώθη τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος,

13 And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and fee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him. 14 When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

15 And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

16 * Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.

17 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

« AnteriorContinuar »