Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Α. D. 64.

CoL. 1. 21-29.

Α. D. 64.

b

a And you, that were sometime alien

VER. 25. ated, and enemies * in your mind by wicked works, Cyet now hath he recon

Ης εγενόμην εγώ διάκονος κατά την ciled,

οικονομίας του Θεού, την δοθεϊσάν μοι εις

υμάς, πληρώσει τον λόγον του Θεού *Or, by your mind in wicked works.

a Wherenf I am made a minister, a See on Eph. iv. ver. 18. clause 2. according to the dispensation of God, See on Rom. i. ver. 30. clause 2.

which is given to me for you, oto *fulSee on Heb. ii. ver. 17. clause 3.

fil the word of God;

* Or, fully to preach the word of God. VER. 29.

a See on Rom. i. ver. 1. clause 3. 'Εν τω σώματι της σαρκός αυτού, διά b See on Rom. i. ver. 5. clause 1. του θανάτου, παραστήσαι υμάς αγίους και c See on Rom. xv. ver. 19. clause 3. αμώμους και ανεγκλήτους κατεώσιον αυτου.

VER. 26. * In the body of his lesh through | των αιώνων και από των γενεών, νυνί δε

Το μυστήριον το αποκεκρυμμένος από death, b to present you holy, and un- εφανερώθη τοις αγίοις αυτού blumeable, and unreproveable in his sight :

Even a the mystery which hath been

hid from ages, and from generations, * See on Matt. xx. ver. 28. clause 3. but now is made manifest to his saints: bSee on 1 Cor. i. ver. 8. clause 2.

a See on Rom. xvi. ver. 25. clause 4. VER. 93.

See on Matt. xiii. ver. 11. clause 1. Εί γε επιμένετε τη πίστει τεθεμελιω

VER. 27. μένοι και εδραίοι, και μη μετακινούμενοι οίς ηθέλησεν Θεός γνωρίσει τις και από της ελπίδος του ευαγγελίου ου ηκού- πλούτος της δόξης του μιστηρίου τούτου εν σατε, του κηρυχθέντος εν πάση τη κτίσει τους έθνεσιν, ός έστι Χριστός εν υμίν, και τη υπό τον ουρανόν, ου εγενόμην έγώ Παύ- ελπίς της δόξης: λος διάκονος.

a To whom God would make known * If ye continue in the faith, grounded what is the briches of this mystery and settled, and be not moved away among the Gentiles; which is c Christ from b the hope of the Gospel, which * in you, the hope of glory: ye have heard, and which was preached

• Or, among you. cto every creature which is under hea

a See on John xiv. ver. 26. clause 3. ven ; d whereof I, Paul, am made a min

b See on Matt. xii. ver. 18. clause 5. ister ;

c See on John xiv. ver. 18. a See on Heb. iii. ver. 6. clause 3. See on Rom. v. ver. 2. clause 3. b See on Rom. v. ver. 2. clause 3.

VER. 28. c For the same form of expression “Ον ήμεϊς καταγγέλλομεν, νουθετούντες see Deut. ii. 25.; Acts ii. 5.

πάντα άνθρωπον, και διδάσκοντες πάντα « See on Rom. ver. i. clauses 3-5. άνθρωπον εν πάση σοφία, ένα παραστήVER. 24.

σωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ

'Ιησού Νύν χαίρω εν τοϊς παθήμασί μου υπές υμών, και ανταναπληρώ τα ύστερήματα

a Whom we preach, b warning every των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκί μου,

man, cand teaching every mun in all υπέρ του σώματος αυτού, ό έστιν ή εκ- wisdom ; 4 that we may present every κλησία

man perfect in Christ Jesus: a Who now rejoice in my sufferings a See on Rom. xvi. ver. 25. clause 3. for you, and fill up that which is be- See on Matt. iii. ver. 7. clause 3. hind of the afflictions of Christ, in my

See on Matt. xxviii.ver. 20. clause 1. flesh, for b his body's sake, which is the " See on 2 Cor. xi. ver. 2 clause 3. Church:

VER. 99. a See on Matt. v. ver. 12. clause 1. Εις και κοπιώ, αγωνιζόμενος κατά την • See on Rom. xii. ver. 5. clause 1. ενέργειας αυτού την ενεργουμένην εν εμοί

εν δυνάμει.

[ocr errors]

A. D. 64.

COL. 1. 29.-11.1-7.

A. D. 64.

a Whereunto I also labour, striving according to his working, which work

VER. 5. eth in me mightily.

Ει γαρ και τη σαρκι άπειμι, αλλά τα a See on Rom. xv. ver. 19.

πνεύματι συν υμίν είμι, χαίρων και βλέ

πων υμών την τάξιν, και το στερέωμα της CHAP. II.-VER. 1. εις Χριστόν πίστεως υμών. . Θέλω γαρ υμάς είδέναι ήλίκον αγώνα έχω a For though I be absent in the flesh, περί υμών, και των εν Λαοδικεία, και όσοι yet am I with you in the spirit, joying ουχ έωράκασι το πρόσωπόν μου εν σαρκι: and beholding your order, and the sted

a For I would that ye knew what fastness of your « faith in Christ. great * conflict I have for you, and for a See 1 Cor. y. ver, 3. them b at Laodicea, and for as many as b See on Rom. xii. ver. 15. clause 1. have not seen my face in the flesh; c See on John v. ver. 23. clause 1. . * Or, fear ; or, care.

VER. 6. a My little children, of whom I tra Ως ούν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν vail in hirth again until Christ be τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε: formed in you, Gal. iv, 19. b See chap. iv. ver. 13. 15, 16.; Jesus the Lord, so walk ye in him :

As ye have therefore a received Christ Rev. i. 11.; iij. 14—22.

a But as many as received him, to VER. 2.

them gave he power to become the “Ένα παρακληθώσιν αι καρδίαι αυτών, sons of God, even to them that believe συμβιβασθέντων εν αγάπη, και εις πάντα

on his name, John i. 12. Verily, veTXOūTor rão a Ampopopías rñs buvéces, rily, I say unto you, He that receiveis iniyotiv TC devotopiou To Ecs xal eth whomsoever I send, receiveth me: πατρός και του Χριστού .

and he that receiveth me receiveth a That their hearts might be comfort- him that sent me, xiii. 20. For we ed, b being knit together in love, and unto

are made partakers of Christ, if we all riches of the full assurance of under- bold the beginning of our confidence standing, to the acknowledgement of the stedfast unto the end, Heb. iii

. 14. mystery of God, and of the Father, and And this is the record, that God hath of Christ;

given to us eternal life, and this life is

in his Son. He that hath the Son, hath a See on Heb. vi. ver. 18. clause 2. life; and he that hath not the Son of b See on John xvii. ver. 11. clause 6. God, hath not life, 1 Jobn v. 11, 12.

And we know that the Son of God is VER. 3.

come, and hath given us an under"Εν ώ εισι πάντες οι θησαυροί της σοφίας standing, that we may know him that και της γνώσεως απόκρυφοι. .

is true: and we are in him that is * In whom a are hid all the treasures true, even in his Son Jesus Christ. of wisdom and knowledge.

This is the true God, and eternal life,

20. He that abideth in the doctrine * Or, wherein.

of Christ, he bath both the Father * See on 1 Tim. i. ver. 17.

and the Son, 2 John 8. VER. 4.

VER. 7. Τούτο δε λέγω, ίνα μή τις υμάς παρα 'Ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν λογίζηται εν πιθανολογία.

αυτώ, και βεβαιούμενοι εν τη πίστει, And this I

καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή a lest any man should say,

εν ευχαριστία. beguile you b with enticing words.

. a See on Matt. xxiv. ver. 4.

a Rooted and built up in him, and sta

blished in the faith, as ye have been b And my speech and my preaching was not with enticing words of taught, abounding therein is with thanksman's wisdom, but in demonstration

giving. of the Spirit and of power, 1 Cor. a See on Matt. vii. ver. 25. clause 2. ii. 4.

See on Eph.'v. ver. 4. clause 3.

Α. D. 64.

COL. 1, 8-15.

Α. D. 64.

c wherein also ye are risen with him VER. 8.

d through the faith of the operation of Βλέπετε μή τις υμάς έσται ο συλα-1 God, who hath raised him from the γωγών διά της φιλοσοφίας και κενής απά- | dead. της, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, a Know ye not, that so many of us κατά τα στοιχεία του κόσμου, και ου | as were baptized into Jesus Christ κατά Χριστόν

were baptized into his death? Therea Beware lest any man spoil you fore we are buried with him by bapthrough philosophy and vain deceit, tism into death; that like as Christ bafter the tradition of men, Cafter the was raised up from the dead by the rudiments of the world, and not after glory of the Father, even so we also Christ.

should walk in newness of life. For

if we have been planted together in * Or, elements.

the likeness of his death, we shall be a See on Matt. vii. ver. 15. clauses also in the likeness of his resurrection, 1, 2.

Rom. vi. 3-5 bSee on Matt. xv. ver. 9. clause 2.

b See on Rom vi. ver. 3. «See ver. 20.

c See on Rom. vi. ver. 4.

. See on John vi. ver. 65. clause 2. VER. 9.

e See on Acts ii. ver. 24. clause 1. "Οτι εν αυτώ κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς

VER. 13. a For in him dwelleth all the fulness

Και υμάς νεκρούς όντας εν τοις παραπof the Godhead bodily.

τώμασι και τη ακροβυστία της σαρκός

υμών, συνεζωοποίησε συν αυτών, χαρισάa See on John X. ver. 30.

μενος ημίν πάντα τα παραπτώματα: VER. 10.

a And you, being dead in your sins Και έστε εν αυτώ πεπληρωμένοι, ός | αnd the incircumcision of your flesh, έστιν ή κεφαλή πάσης αρχής και εξου- 6 hath he quickened together with him, , σίας:

chaving forgiven you all trespasses ; a And ye are complete in him, which a See on John v. ver. 25. is the head of all principality and b See on John v. ver. 21. clausę 1. pourer: :

«See on Matt. ix. ver. 2. clause 4. 2 See on 1 Cor. i. ver. 30, 31. b See on Matt. xxviii. ver. 18.

VER. 14.

Εξαλείψας το καθ' ημών χειρόγραφον VER. 11.

τοϊς δόγμασιν, και ήν υπεναντίον ημίν, και 'Εν σ και περιετμήθητε περιτομή έχει- αυτό ήρκεν εκ του μέσου, προσηλώσας αυτό ροποιήτου, εν τη απεκδύσει του σώματος το σταυρώ των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού

a Blotting out the handwriting of ore

dinances that was against us, which was a In whom also ye are circumcised with the circumcision made without contrary to us, and took it out of the hands, bin putting off the body of the way, nailing it to his cross ; sins of the flesh by the circumcision of a Having abolished in his flesh the Christ :

enmity, even the law of command- See on Rom. ii. ver. 29. clauses

ments contained in ordinances; for to

make in himself of twain one new 13. b See on Rom. vi. ver. 6.

man, so making peace, Eph. ii. 15. See

also on Rom. vii. ver. 4. clause 1. VER. 19.

VER. 15. Συντεφέντες αυτώ εν τω βαπτίσματα: ενώ και συνηγέρθητε διά της πίστεως της 'Απεκδυσάμενος τις αρχές και τας ενεργείας του Θεού του εγείραντος αυτόν εκ εξουσίας εδειγμάτισεν εν παρρησία, θριαμτων νεκρών.

βεύσας αυτούς εν αυτώ. a Buried with him b in baptism, a And having spoiled principalities

A. D. 64.

COL, II. 15–17.

A. D. 64.

[ocr errors]

and powers, he made a shew of themb meat, or in drink, cor t in respect of openly, triumphing over them in it. an holyday, dor of the new moon, or of * Or, in himself

e the sabbath days : a And I will put enmity between

*Or, for eating and drinking. thee and the woman, and between thy

Or, in part. seed and her seed; it shall bruise thy a See on Rom. xiv. ver. 3. clause 1. head, and thou shalt bruise his heel, bSee on Matt. XV. ver. 11. clause 1. Gen. iii. 15. Thou hast ascended on c See on Rom. xiv. ver. 5. clause 1. high, thou hast led captivity captive: d Also in the day of your gladness, thou hast received gifts for men; yea, and in your solemn days, and in the for the rebellious also, that the LORD beginnings of your months, ye shall God might dwell among them, Psal. blow with the trumpets over your lxviii. 18. ; Eph. iv. 8. Shall the prey burnt offerings, and over the sacribe taken from the mighty, or the law- fices of your peace offerings; that ful captive delivered? But thus saith they may be to you for a memorial the LORD, Even the captives of the before your God: I am the LORD your mighty shall be taken away, and the God, Numb. i. 10. And she called prey of the terrible shall be delivered : unto her husband, and said, Send me, for I will contend with him that con pray thee, one of the young men, tendeth with thee, and I will save thy and one of the asses, that I may run children, Isa. xlix. 24, 25. There to the man of God, and come again. fore will I divide him a portion with And he said, Wherefore wilt thou go the great, and he shall divide the to him to day? it is neither new moon, spoil with the strong; because he nor sabbath. And she said, It shall hath poured out his soul unto death : be well, 2 Kings iv. 22, 23. And to and he was numbered with the trans- offer all burnt sacrifices unto the gressors; and he bare the sin of Lord in the sabbaths, in the new many, and made intercession for the moons, and on the set feasts, by num. transgressors, liii. 12. But if I cast ber, according to the order commandout devils by the Spirit of God, then ed unto them, continually before the the kingdom of God is come unto you. LORD, 1 Chron. xxiii. 31. Blow up Or else how can one enter into a the trumpet in the new moon, in the strong man's house, and spoil his time appointed, on our solemn feast goods, except he first bind the strong day. For this was a statute for Israel, man and then he will spoil his and a law of the God of Jacob, Psal. house, Matt. xii. 28, 29. And he said lxxxi. 3, 4. But now, after that ye unto them, I beheld Satan as lightning have known God, or rather are known fall from heaven. Behold, I give unto of God, how tum ye again to the you power to tread on serpents and weak and beggarly elements, wherescorpions, and over all the power of unto ye desire again to be in bondage! the enemy :

: and nothing shall by any Ye observe days, and months, and means hurt you, Luke x. 18, 19. Now times, and years. I am afraid of you, is the judgment of this world : now lest I have bestowed upon you labour shall the prince this world be cast in vain, Gal. iv. 9-11. out, John xii. 31. The prince of this See on John v. ver. 10. world is judged, wvi. 11. Forasmuch then as the children are partakers of

VER. 17. flesh and blood, he also himself like

A έστι σκιά των μελλόντων, το δε wise took part of the same; that I σώμα του Χριστού. through death he might destroy him that had the power of death, that is,

a Which are a shadow of things to the devil, Heb. ii. 14.

come ; b but the body is of Christ. VER. 16

a Who serve unto the example and Μή ούν τις υμάς κρινέτω εν βρώσει, και εν

shadow of heavenly things, as Moses

was admonished of God when he was nócel, À év véget soprñs, À vougenvias, * about to make the tabernacle : for, σαββάτων:

See (saith he) that thou make all a Let no man therefore judge you * in things according to the pattern shewn

A. D. 64.

COL. I]. 17-22.

A. D. 64.

[ocr errors]

to thee in the mount, Heb. viii. 5. Which was a figure for the time then

VER. 19. present, in which were offered both Και ού κρατών την κεφαλήν, εξ ου σάν gifts and sacrifces, that could not | το σώμα διά τών αφών και συνδέσμων make him that did the service per- | επιχορηγούμενος και συμβιβαζόμενον, αύξει fect, as pertaining to the conscience, the ai now To REGŪ. ix. 9. For the law having a shadow of good things to come, and not the which all the body by joints and bands

a And not holling the Head, from very image of the things, can never with those sacrifices, which they of knit together, c increaseth with the in

having nourishment ministered, band fered year by year continually, make the comers thereunto perfect, x. 1.

crease of God. b See on Rom. X. ver. 4. clause 1.

See on Rom. xii. ver. 5. clause 1.

b See on John xvii.ver. 11. clause 6. VER. 18.

c That ye might walk worthy of the Μηδείς υμάς καταβραβευέτω θέλων έν in every good work, and increasing in

Lord, unto all pleasing, being fruitful Tawsivoppocúrn rai Opncreía tô, ágyé- the knowledge of God, Col, i. 10. aw, & pin sápaxsy im bateúmy, six quo From whom the whole body fitly σιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού,

joined together and compacted by * Let no man * beguile you of your re

that which every joint supplieth, acward 1 in a voluntary humility and cording to the effectual working in the worshipping of angels, intruding into measure of every part, maketh inthose things which he hath not seen, crease of the body, unto the edifying drainly puffed up by his fleshly mind, of itself in love, Éph. iv. 16. We are

bound to thank God always for you, Or, judge against you, ver. 16. brethren, as it is meet, because that + Gr. being a voluntary in humility, your faith groweth exceedingly, and ver. 23.

the charity of every one of you all toa See Eph. v. ver. 6.

ward each other aboundeth, 2 Thess. 6 And I fell at his feet to worship 1. 3. But grow in grace, and in the him. And he said unto me, See thou knowledge of our Lord and Saviour do it not: I am thy fellow-servant, Jesus Christ. To him be glory both and of thy brethren that have the tes

now and for ever. Amen, 2 Pet. iii. 18. timony of Jesus : worship God : for the testimony of Jesus is the spirit of

VER. 20. prophecy, Rev. xix. 10. And I John Ει ούν απεθάνετε συν τα Χριστώ από Saw these things, and heard them. των στοιχείων του κόσμου, τί ως ζώντες έν And when I had heard and seen, I xóc uw doypatilerde; fell down to worship before the feet Wherefore, if ye be dead with Christ of the angel which shewed me these o from the rudiments of the world, why, things. Then saith he unto me, See

as though living in the world, Care ye thon do it not: for I am thy fellow subject to ordinances. servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the

Or, elements. sayings of this book : worship God, a See on Rom. vi. ver. 2. clause 1. xxi. 9, 10.

See on Rom. vii. ver. 4. clause 1. • The secret things belong unto the c See on ver. 16. LORD Our God; but those things which are revealed belong unto us and to our

VER. 21. children for ever, that we may do all

Μή άψη, μηδέ γεύση, μηδε θίγης: the words of this law, Deut, xxix. 29. Now, as touching things offered

(Touch not; taste not ; handle not ; unto idols, we know that we all have

VER. 22. knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. And if

A έστι πάντα είς φθοράν τη αποχρήthink that he knoweth any thing, he

σει» κατά τα εντάλματα και διδασκαλίας knoweth nothing yet as he ought to

των ανθρώπων και ; know, I Cor. vii. 1, 2.

Which all are to perish with the using;) VOL. III.

M

[ocr errors]

any man

« AnteriorContinuar »