Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Α. D. 59.

1 coR. XIV. 33-40.-Χν. 1-3.

Α. D. 59.

For God is not the author of * confusion, a but of peace, as in all churches

VER: 38. of the saints.

Ει δέ τις αγνοεί, αγνοείτω. * Gr. tumult, or, unquietness. a But if any man be ignorant, let him a Now the God of peace be with

be ignorant. you all. Amen, Rom. xv. 33.

a Let them alone, they be blind

leaders of the blind, Matt. xv. 14. VER. 34. Αι γυναίκες υμών εν ταϊς εκκλησίαις

VER 39. σιγάτωσαν· ου γαρ επιτετραπται αυταίς "Ωστε, αδελφοί, ζηλούτε το προφητεύλαλείν, αλλ' υποτάσσεσθαι, καθώς και ο ειν, και το λαλείν γλώσσαις μη κωλύετε. νόμος λέγει.

Wherefore, brethren, covet to proa Let your women keep silence in the phesy, and forbid not to speak with churches : for it is not permitted unto

tongues. them to speak; b but they are com

VER. 40. manded to be under obedience, as also saith the law.

Πάντα εύσχημόνως και κατά τάξιν

| γινέσθω. a Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not

Let all things be done decently and

in order. a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence,

CHAP. XV.-VER. 1. 1 Τim. ii. 11, 12.

Γνωρίζω δε υμίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον b See on chap. xi. ver. 3. clause 2.

δ ευαγγελισάμην υμίν, και και παρελάβετε, VER. 55.

ενώ και εστήκατε. Ει δέ τι μαθεϊν θέλουσιν, εν οίκο τους

Moreover, brethren, I declare unto ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν αισχρόν γάρ | you the Gospel which I preached unto έστι γυναιξίν εν εκκλησία λαλείν. you, which also ye have received, and

wherein And if they will learn

ye stand; them ask their hustands at home: for it

VER. 9. is a shame for women to speak in the

Δι' ου και σώζεσθι, τίνι λόγω ευηγγεchurch.

λισάμην υμίν εί κατέχετε εκτός ει μη, VER. 36.

είκή επιστεύσατε. “Η άφ' υμών ο λόγος του Θεού εξήλθεν και

a By which also ye are saved, bif ye ή εις υμάς μόνους κατήντησεν;

* keep in memory t what I preached unto a What? came the word of God out

you,
cunless

ye

have believed in vain. from you ? or came it unto you only?

• Or, hold fast. a And many people shall go and

+ Gr. by what speech. say, Come ye, and let us go up to the

a See on Rom, i. ver. 16. clause 3. mountain of the LORD, to the house

bSee on John viii. ver. 31. of the God of Jacob; and he will

cWe then as workers together with teach us of his ways, and we will walk in his paths : for out of Zion him, beseech you also that ye receive shall go forth the law, and the word

not the grace of God in vain, 2 Cor.

vi. 1.
of the LORD from Jerusalem, Isa.
ii. 3.

VER. 3.
VER. 37.

Παρέδωκα γάρ υμίν εν πρώτοις 3 και Εί τις δοκεϊ προφήτης είναι η πνευμα- παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των τικός, επιγινωσκέτα και γράφω υμίν, ότι η αμαρτιών ημών, κατά τας γραφάς: του Κυρίου εισίν εντολαί

For 1 delivered unto you first of all. a lf any man think himself to be a pro- that which I also received, a how that phet, or spiritual, let him acknowledge Christ died for our sins baccording to that the things that I write unto you are

the scriptures; the commandments of the Lord.

a See on Matt. xx. ver. 28. clauses a And the spirits of the prophets 3, 4. and xxvi. ver. 28. are subject to the prophets, ver. 32. bSee on Luke xxiv. ver. 44.

any thing, let

[ocr errors]

Α. D. 59.

1 coR. xv, 4-12.

Α. D. 59.

Gentiles the unsearchable riches of VER. 4.

Christ, Eph. iï. 8. και ότι ετάφη, και ότι εγήγερται τη

b See on Acts viii. ver. 3. τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς:

VER. 10. a And that he was buried, band that

Χάριτι δε Θεού είμι και είμαι και η χάρις he rose aguin the third day according to αυτού και εις εμέ, ου κενή εγενήθη, αλλά πεthe scriptures :

ρισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα· ουκ a See on Matt. xxvii. ver. 60. εγώ δε, αλλ' η χάρις του Θεού και συν έμοί. See on Matt. xvi. ver. 21. clause 3.

a But by the grace of God I am what

I am : band his grace which was beVER. 5.

stowed upon me was not in vain ; but Και ότι ώφθη Κηφά, είτα τους δώδεκα I laboured more abundantly than they

a And that he was seen of Cephas, all : d yet not I, but the grace of God b then of the twelve :

which was with me. a The Lord is risen indeed, and hath a See on Matt. xxv. ver. 14. clause 2. appeared to Simon, Luke xxiv. 34. b We then, as workers together with See on Luke xxiv. ver. 36.

him, beseech you also that ye receive

not the grace of God in vain, 2 Cor. VER. 6.

vi. 1. "Επειτα ώφθη επάνω πεντακοσίοις άδελ cSee on Rom. xv. ver 19. φούς εφάπαξ, εξ ών οι πλείους μένουσιν dNot that we are sufficient of ourέως άρτι, τινές δε και εκοιμήθησαν: selves to think any thing, as of ourAfter that, he was seen of above five Who also hath made us able minis

selves; but our sufficiency is of God; hundred brethren at once ; of whom the

ters of the new testament; not of the greater part remain unto this present, letter, but of the spirit: for the letter but some are fallen asleep.

killeth, but the spirit giveth life, VER. 7.

2 Cor. iii. 5, 6. (For he that wrought "Επειτα ώφθη Ιακώβω είτα τους αποσ- efectually in Peter to the apostleship

of the circumcision, the same was τόλοις πάσιν.

mighty in me toward the Gentiles,) After that, he was seen of James ; Gal. ii. 8. I can do all things through a then of all the apostles.

Christ which strengtheneth me, Phil. a See on Matt. xxviii. ver. 17.

iv. 13. Whom we preach, warning

every man, and teaching every man VER. 8.

in all wisdom ; that we may present "Εσχατον δε πάντων, ώσπερεί τώ εκτρώ- every man perfect in Christ Jesus :

Whereunto I also labour, striving ac

cording to his working, which worka And last of all he was seen of me eth in me mightily, Col. i. 28, 29. also, as of * one born out of due time. * Or, an abortive.

VER. 11.

Είτε ούν εγώ, είτε εκείνοι, ούτω κηρύσσοa See on Acts ix. ver. 3, 4. and ver.

μεν, , και ούτως έπιστεύσατε. 5. clause 1.

Therefore whether it were I or they, VER. 9.

so we preach, and so ye believed. Εγώ γάρ είμι ελάχιστος των αποστόλων, ός ουκ ειμι ικανός καλείσθαι απόστο

VER. 12. λος, διότι εδίωξα την εκκλησίας του Θεού Ει δε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών a For I am the least of the apostles, εγήγερται, πώς λέγουσι τινες εν υμίν, ότι

ανάστασις νεκρών ουκ έστιν ; that am not meet to be called an apostle, b because I perseculed the Church of a Now if Christ be preached that he God.

rose from the deud, how say some among a Unto me, who am less then the you that there is no resurrection of the

deud? least of all saints, is this grace given, that I should preach among the a See on ver. 20.

ματι, ώφθη κάμοί.

A. D. 59.

1 Cor. xv. 13–19.

A. D. 59.

3

he continueth ever, bath an unchangeVER. 13.

able priesthood. Wherefore he is able Ει δε ανάστασις νεκρών ουκ έστιν, ουδε also to save them to the attermost Χριστός εγήγερται. .

that come unto God by him, seeing But if there be no resurrection of the he ever liveth to make intercession dead, then is Christ not riser :

for them, Heb. vii. 24, 25.

VER. 18.
VER. 14.
Eiδε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα απώλoντο.

"Αρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ, το κήρυγμα ημών, κετο δε και η πίστις υμών. .

Then they also which are fallen asleep

in Christ ure perished. * And if Christ be not risen, then is orer preaching vain, and your faith is

VER. 19. also vain.

Εί έν τη ζωή ταύτη ήλπικότες εσμεν 2 Who was delivered for our of- εν Χριστώ μόνον, ελεεινότεροι πάντων ανfences, and was raised again for our Opérte louér. justification, Rom. iv. 25.

If in this life only we have hope in

Christ, we ure of all men most miserable. VER. 15. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του

a For I think that God hath set Decū• öği špaprugncapev sarà Tossű forth us the apostles last, as it were oto nyeipe Tór Xgatór öv ois hyeipev, appointed to death : for we are made είπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται. .

a spectacle unto the world, and to Yea, and we are found false witnesses angels, and to men. We are fools for of God; a because we have testified of

Christ's sake, but ye are wise in God that he raised up Christ : whom he

Christ; we are weak, but ye are raised not up, if so be that the dead strong; ye are honourable, but we

are despised. Even unto this present rise not.

hour we both hunger and thirst, and * See on Acts ii. ver. 24. clause 1. are naked, and are buffeted, and have

no certain dwelling place; And laVER. 16.

bour, working with our own hands : Bi gràp rexpoi oin évtipoytai, obdà Xplo being reviled, we bless ; being persevos éyhyegtar

cuted, we suffer it; Being defamed, For if the dead rise not, then is not

we entreat: we are made as the filth Christ Taised :

of the earth, and are the off-scouring

of all things unto this day, 1 Cor. iv. VER. 17.

9-13. And the brother shall deliΕι δε Χριστός ουκ εγήγερται, ματαία ver up the brother to death, and the και πίστις υμών έτι εστι εν ταίς αμαρ- father the child: and the children τίαις υμών.

shall rise up against their parents, a And if Christ be not raised, your And ye shall be bated of 1 men for

and cause them to be put to death. faith is vain ; ye are yes in your sins.

my name's sake : but be that endura Him hath God exalted with his eth to the end shall be saved. But tight hand, to be a Prince and a Sa- when they persecute you in this city, tiour, for to give repentance to Israel, flee ye into another : for verily I say and forgiveness of sins, Acts v. 31. unto you, Ye shall not have gone over Be it known unto you therefore, men the cities of Israel, till the Son of and brethren, that through this man is man be come. The disciple is not preached unto you the forgiveness of above his master, nor the servant sins: And by him all that believe above his lord. It is enough for the are justified from all things, from disciple thas he be as his master, and which ye could not be justified by the the servant as his Iord. If they have law of Moses, xiii. 38, 39. Who was called the master of the house Beelzedelivered for our offences, and was bub, how much more shall they call raised again for our justification, them of his household ? Matt. 1. 21Rom. iv. 25. But this man, because 25. Then shall they deliver you up

Α. D. 59.

1 coR. XV. 19-28.

Α. D. 59.

to be afflicted, and shall kill you : alive, and remain unto the coming of and ye shall be hated of all nations the Lord, shall not prevent them for my name's sake, xxiv. 9. Con which are asleep. For the Lord himfirming the souls of the disciples, and self shall descend from heaven with a exhorting them to continue in the shout, with the voice of the archangel, faith, and that we must through much and with the trump of God: and the tribulation enter into the kingdom of dead in Christ shall rise first, 1 Thess. God, Acts xiv. 22. Yea, and all that iv. 15, 16. will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution, 2 Tim. iii. 12.

VER, 24.

Είτα το τέλος, όταν παραδώ την βασιVER. 20.

λείαν τώ Θεώ και πατρί· όταν καταργήση Νυνί δε Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, πάσαν αρχών και πάσαν εξουσίας και δύο απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Υαμιν.

a But now is Christ risen from the Then cometh the end, when he shall dead, band become the firstfruits of have delivered up the kingdom to God, them that slept.

even the Father ; when he shall have a See on Acts ii. ver. 24. clause 1. put down all rule and all authority and

b That Christ should suffer, and that power. he should be the first that should rise

VER. 25. from the dead, and should shew light

Δεϊ γαρ αυτόν βασιλεύειν, άχρις ου αν unto the people, and to the Gentiles, | 9η πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδα Acts xxvi. 23. And he is the head airou. of the body, the Church: who is the a For he must reign, till he hath put beginning, the first-born from the all enemies under his feet. dead ; that in all things he might have

a See on Matt. xxii. ver. 44. clauses the pre-eminence, Col. i. 18. And

1. 3. from Jesus Christ, who is the faithful

VER. 26. witness, and the first-begotten of the dead, Rev. i. 5.

"Εσχατος εχθρός καταργείται ο θάναVER. 21.

a The last enemy that shall be de'Επειδή γαρ δι ανθρώπου και θάνατος, και stroyed is death. δι' ανθρώπου ανάστασις νεκρών.

a See on Matt. xxii. ver. 30. clause 1. a For since by man came death, 5 by man came also the resurrection of the

VER. 27. dead.

Πάντα γάρ υπέταξεν υπό τους πόδας a See on Rom v. ver. 12.

αυτού. "Οταν δε είπη ότι πάντα υποτέ. See on John xi. ver. 25. clause 1.

τακται, δήλον ότι εκτός του υποτάξαντος

αυτώ τα πάντα. VER. 92.

a For he hath put all things under his "Ωσπερ γαρ εν τω 'Αδάμ πάντες αποθ- feet. But when he saith, all things are νήσκουσιν, ούτω και έν τώ Χριστώ πάντες put under him, it is manifest that he is ζωοποιηθήσονται.

ercepted, which did put all things ander For as in Adam all die, even so in him. Christ shall all be made alive.

a See on Matt. xxviii. ver. 18. VER. 23.

VER. 98. “Εκαστος δε εν τω ιδίω τάγματι απαρ "οταν δε υποταγή αυτώ τα πάντα, τότε χή Χριστός, έπειτα οι Χριστού, εν τη και αυτός ο υιός υποταγήσεται το υποτάπαρουσία αυτού.

ξαντι αυτώ τα πάντα, ίνα και ο Θεός τα But every man in his own order: πάντα εν πάσιν. a Christ the firstfruits ; b afterward they that are Christ's at his coming.

a And when all things shall be sub

dued unto him, bthen shall the Son also a See on ver. 20. clause 2.

himself be subject unto him that put all For this we say unto you by the things under him, that God may be all word of the Lord, that we which are in alt.

τος.

A. D. 59.

I COR. XV. 28-36.

A. D. 59.

in thy

1

See on Matt. xxii. ver. 44. clauses a Rejoice, O young man, 1. 3.

youth, and let thy heart cheer thee in b See on John xiv. ver. 28. clause 3. the days of thy youth, and walk in the

ways of thine heart, and in the sight VER. 29.

of thine eyes : but know thou, that for "Επει, τί ποιήσουσιν οι βαπτιζόμενοι | all these things God will bring thee inip rāv vexpão, el hws vexpoà oix éytipov- into judgment, Eccl. xi. 9. And in ται και τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών και that day did the Lord God of hosts Else what shall they, do which are

call to weeping, and to mourning, and baptized for the dead, if the dead rise to baldness, and to girding with not at all? why are they then baptized sackcloth : And, behold, joy and gladfor the dead?

ness, slaying oxen and killing sheep,

eating flesh and drinking wine : let VER. 30.

us eat and drink, for to-morrow we Τί και ημείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν και shall die, Isa. xxii. 12, 13. And why stand we in jeopardy every

VER. 33. hour

Μη πλανάσθε φθείρουσιν ήθη χρήσθ'
VER. 31.

ομιλίαι κακαί. .
Καθ' ημέραν αποθνήσκω, νη την ημετέ.
αν καύχησιν, ήν έχω εν Χριστώ Ιησού Be not deceived: a evil communications
τω Κυρίω ημών. .

corrupt good manners. I protest by your rejoicing which a Forsake the foolish, and live ; and I have in Christ Jesus our Lord, a I go in the way of understanding, Prov. die daily.

ix. 6. He that walketh with wise * Some copies read, our.

mnen shall be wise : but a companion

of fools shall be destroyed, xiii. 20. a As it is written, For thy sake we But shun profane and vain babblings; are killed all the day long ; we are for they will increase unto more unaccounted as sheep for the slaughter, godliness : And their word will eat as Rom. viii. 36. We are troubled on

doth a canker: of whom is Hymeneus every side, yet not distressed ; we are and Philetus, 2 Tim. ii. 16, 17. perplexed, but not in despair; Persecuted, but not forsaken; cast down,

VER. 34. but not destroyed, Always bearing 'Εκνήψατε δικαίως, και μη αμαρτάνετε: about in the body the dying of the άγνωσίαν γάρ Θεού τινες έχoυσι. Προς ενLord Jesus, that the life also of Jesus τροπήν υμίν λέγω. might be made manifest in our body. For we which live are alway de- b for some have not the knowledge of.

a Awake to righteousness, und sin not ; livered unto death for Jesus' sake, God: I speak this to your shame. that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh.

a Awake,

-ye

drunkards, and weep; So then death worketh in us, but life and howl, all ye drinkers of wine, in you, 2 Cor. iv. 8–12. As un. because of the new wine ; for it is known, and yet well known ; as dying, cut off from your mouth, Joel i. 5. and, bebold, we live; as chastened, See also on Matt. xxv. ver. 5. clause 2. and not killed, vi. 9.

b See on John vii. ver. 28. clause 4. VER. 32.

VER. 35. Εί κατά άνθρωπον έθηριομάχησα εν

'Αλλ' έρεί τις πώς εγείρονται οι νεκροί και 'Εφέσω, τί μοι το όφελος, ει νεκροί ουκ

ποία δε σώματι έρχονται και εγείρονται και Φάγωμεν και πίωμεν· αύριον But some man will say, How are the γαρ αποθνήσκομεν. .

dead raised up? and with what body do If * after the manner of men I have they come? fought with beasts at Ephesus, what

VER. 36. advantageth it me, if the dead rise not? "Αφρον, συ και σπείρεις, ου ζωοποιείται, a let us eat and drink ; for,

εαν μη αποθάνη:

Thou fool, a that which thou sowest is • Or, to speak after the, &c. not quickened, except it die:

to-morrow

we die.

« AnteriorContinuar »