Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[ocr errors]

W

بلندي

داد (۷) و آن کس که غالب آید هر چیز را وارث خواهد بود و من اورا خواهم بود خدا و او خواهد بود مرا مولودي (۸) اما خوف ناکان و بي ايمانان و خبيثان و قاتلان و زانیان و ساحران و بت پرستان و تمامي دروغگویان حصهء آنها در دریاچه که بآتش و کبریت میسوزد میباشد این مرگ ثاني است * (1) و يکي از آن هفت فرشته که صاحب آن هفت پیاله پر از هفت صدمه آخرین بودند بنزديك من آمد و با من تكلم نموده گفت که اینجا بیا عروس زن بره را بتو نشان خواهم داد (۱۰) و مرا روحاً بکوه بزرگ و برد و شهر بزرگِ اورشلیم مقدس را بمن نمود که از آسمان از جانب خدا فرود می آمد (۱۱) و صاحب جلالِ خدائي بود و روشني او مانند سنگ گران بها چون سنگ یشم بلوري بود يشم بلوري بود (۱۲) و قلعه بزرگ بلند با دوازده دروازه داشت و بر دروازه ها دوازده فرشته و اسمهائی نوشته بود که اسمهاي دوازده فرقهء بني إسرائيل است (۱۳) از سمت مشرق سه دروازه از شمال سه دروازه از جنوب سه دروازه از مغرب سه دروازه (۱۱۴) و حصار شهر را دوازده اساس بود و در آنها بود اسمهاي دوازده حواريء بره (١٥) و آن شخص که گفت نيء طلائي داشت که شهر و در وازدها و حصار آنرا

با من

[ocr errors]

سخن مي

[ocr errors]

به پیماید (11) و شهر مربع است و طول و عرضش مساوي است و شهر را با ني پيموده دوازده هزار تیر پرتاب یافت طول و عرض و ارتفاعش مساوي است (۱۷) و حصار آنرا پیموده یکصد و چهل و چهار هزار زرع یافت از پیمایش خلق يعني فرشته (۱۸) و بناي حصارش از پشم بود و شهري از طلاي خالص چون شیشه مصفا بود (۱۹) و اساسهاي حصار شهر از هر نوع سنگ جواهر آراسته شده بود و اساس اوّل یشم بود و دویم فیروزه و سیوم بی جاده و چهارم زمرد (۲۰) پنجم لَعل ششم یاقوت هفتم عقیق زرد هشتم بلور نهم زبرجد دهم لاجورد یازدهم یاقوت کبود دوازدهم مرجان بود (۲۱) دوازده دروازه از دوازده مروارید است هر يك در از يك مروارید و میدان شهر از طلاي خالص

چون شیشه مصفا بود (۳۳) و در آن معبدي را ندیدم زانرو که خداوند خداي قادر مطلق و بره معبد آن است (۲۳) و آن شهر محتاح بآفتاب و ماه نیست که در او بتابد زیرا که جلال خدا او را روشن نموده است و چراغش بره است (۳۴) و طوائف ناجیان در نورش سیر مینمایند و پادشاهان زمین جلال و عزت خود را بآن میرسانند (۲۰) و دروازه هاي آن در روزها بسته نخواهد شد و شب در آنجا نخواهد بود (۲۶) و جلال و عزت قبائل را بآن خواهند رسانید (۲۷) و داخل آن نخواهد شد هیچ چیز که نجس یا خبیث یا کذب باشد مگر آناني که در کتاب حیات بره نوشته شده اند *

باب بیست و دویم مشتمل بر بيست و يك آيه (1) و نشان داد بمن رودِ صافي از آب حیات درخشان چون بلور که جاري بود از تختِ خدا و بره (۲) و در میان میدانش و دو طرف رودخانه درخت حیات بود که دوازده میوه میکند و هر ماه میوه خود را میآورد و برگهاي آن درخت بجهت شفاي قبائل است (۳) و در آنجا هیچ لعنت نخواهد بود و در آن خواهد بود تختِ خدا و بره و بنده گانش بنده گي او را خواهند نمود (۴) و صورتش را خواهند دید و اسمش بر جبین آنها خواهد بود (ه) و شب در آنجا نخواهد بود و محتاج بچراغ و نور آفتاب نیست زیرا که خداوند خدا آنها را روشن میسازد و تا ابدالآباد سلطنت خواهد نمود * (4) و مرا گفت که این سخنان راست و محقق است و خداوند خداي پیغمبرانِ مقدس فرشته خود را فرستاده است تا آنکه نشان دهد بنده گان خود را آنچه زود بوقوع مي آيد (۷) اينك من بزودي مي آيم خوشا حالِ آن کس که سخنان الهاميء این کتاب را ضبط نماید * (۸) كه يوحنا و من هستم دیدم و شنیدم این چیزها را و چون شنیدم و دیدم افتادم که در پیش پایهای آن فرشته سجده نمایم که این چیزها را بر من ظاهر نمود (۱) مرا گفت زینهار نکنی من هم خدمت تو و از برادرانت پیغمبران و حافظان

سخنان این کتاب میباشم خدا را پرستش نما (۱۰) و مرا گفت که بر سخنان الهامي اين كتاب مهر نما زانرو که وقت نزديك است (۱۱) و آن که ظلم

مینماید باز ظلم نماید و آن که خباثت مینماید باز خباثت نماید و آن که

باشد (۱۶) من

[ocr errors]

اند سگها

راست است باز راستي کند و آن که مقدس است باز تقدس پیدا نماید (١٢) كه اينك من بزودي مي آيم و مزدِ من با من است تا هر کس را بر حَسَبِ اعمالش ادا نمايم (۱۳) و من آلفا و أومكا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم (۱۴) خوشا حال آناني که احکامش را بجا مي آرند تا اقتدار بر درخت حیات را داشته باشند و از دروازه ها بشهر در آیند (۱۵) که بیرون و ساحرها و زانیها و قتلها و بت پرستها و هر کس که محب و فاعل كذب که عیسایم فرشته خود را فرستادم تا آنکه باین چیزها شهادت بشما دهد در کلیسیاها و من ریشه و نسل داود و ستاره درخشان صبح گاهم * (۱۷) و روح و عروس میگویند بیا و هر آن کس که مي شنود بگوید بیا و هر آنکو تشنه است بیآید و هر کس که خواهد آب حیات را مفت بگیرد * (۱۸) و بهرکس که سخنان الهامي اين صحيفه را مي شنود براستي امر مينمايم که اگر کسي چيزي بر آن ملحق سازد خدا آن المهائی را که در این کتاب نوشته شده است با و ملحق سازد (۱۱) و اگر کسی از سخنان این صحیفهء الهامي چيزي کم کند خدا حصه اش را از کتاب حیات و شهره مقدس و نوشته های این کتاب کم خواهد کرد * (۲۰) و آن کس که این شهادت را میدهد میگوید که آری دن زود مي آيم آمین آري بيا اي عيسي خداوند (۳۱) و توفیق خداوند ما عیسی مسیح با همگي شما باد * آمین *

[ocr errors]

تمام شد کتاب مکاشفات يوحنّاي الهي

و سائر كتب انجيل

A P7907

[graphic]
« AnteriorContinuar »