Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[ocr errors]

298 299

Prayers after Communion, in English
Same, on the collateral page, in Irish
Exhortation after Communion, in English.
Same, on the collateral page, in Irish
Establishment of the Confraternity of the

Blessed Sacrament
Rules for the reception of Members
Instructions and Regulations for Lent, in

English, first Part
Same, on the collateral page, in Irish
Instructions for Lent, in English, second

Part
Same, on the collateral page, in Irish
Instructions on the Acts, in English, first

Part
Same, on the collateral page, in Irish,
Instructions on the Acts, in English, second

Part
Same, on the collateral page, in Irish,
Acts of Contrition, &c. in English
Same, on the collateral page, in Irish
The form for absolving Heretics, in Latin ...
The same, on the collateral page, in En-

glish

312 313

328 329

[ocr errors]

..

346 347 364 365 376

377

STATUTA SYNODALIA,

&c. &c.

CONSTITUTIONES SYNODALES.

CAPUT I.

De utilitate Synodi Dicecesanet, et de quorun

dum Statutorum abrogatione.

SACRO-Sancta Tridentina Synodus in Spio ritu Sancto legitime congregata, sapienter omnia perpendens, quæ ad Dei gloriam et animarum salutem magis conferre possint ; jubet, ut Synodi Dioecesanz quotannis celebrentur.* Licet enim in Diæcesis Visitatione plura deprehendat Episcopus, quæ corrigere et emendarc oporteat; nunquam tamen feliciori successu reinedia peccatis congrua præscribere potest,quam cum ipse et Parochi (collatis inter se Consiliis) mala ingruentia, quasi propius intueantur. Dum

hostis humani generis indefesso conatur studio nos a recto tramite divertere; pastoralis est muneris viam salutis, luce qua potest clarissima, demonstrare : hinc est quod Episcopi,

B

pro * Sess. XXIV. Cap. 2. de Reform.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

pro suo in Religionem zelo, Synodos celebrare curant; in quibus Regulæ quædam delineantur, ad quas suam agendi rationem componat tum clerus, tum populus. Ea igitur videtur esse Synodorum utilitas, ut etiamsi earum celebratio non fuisset ab Ecclesia mandata ; ad eas tamen celebrandas convolarent Episcopi, quotquot sunt suæ aliorumque salutis memores. Unde merito a Patribus Concilii Provinci. alis Coloniensis * Synodi dicuntur Corporis Ecclesice Nervi; neglectis enim, ut aiunt, Synodis, non aliter Ecclesiasticus Ordo diffluit, quam si corpus humanum nervis solvatur.

Ob has igitur et similes rationes statuimus et decernimus, ut quolibet anno in Conferentiis Junii aut mensis subsequentis, celebrelur Sy· nodus Diæcesana.

Ne autem multitudo Statutorum, in his nostris Diæcesibus hactenus vim Legum habentium, mole sua opprimat Sacerdotes nostros, jam pluribus distentos curis ; ac proinde minus idoneos ad singula recolenda ; statuimus ac decernimus ut omnia Statuta ac De. creta Synodalia, hucusque in his Diæcesibus vim Legum habentia, jam revocentur, ac Vir. tute et tenore Præsentium antiquentur et abrogentur. Nullasque Constitutiones Synodales deinceps robur ac vim Legum habituras, nisi quæ in præsenti Synodo vel in Synodis posthac celebrandis sancitæ fuerint, declaramus.

Hic notandum : In Synodo Diocesana solus Episcopus est Judex et Legislator; ipse suo nomine Decreta facit et promulgat; et quamvis adstantium Concilium exposcat, non tamen cogitur illud sequi.t

CAPUT * Anno 1549. + Benedictus XIV. in Synodo Diæcesana tomo I. Lib. III. Cap. 12. No. 7.

[ocr errors][ocr errors]

CAPUT II.

De Sacramentis in Genere.

Cum Sacramenta novæ Legis a Christo Domino instituta gratiam conferant ex opere operato ; semper administrari debent summa cum reverentia et gravitate ; recogitet ergo Sacerdos se res Divinas tractare, Christique agere Ministram ; ac præcipue caveat, ne cum alios lavat et a peccatis emuadåt, seipsum inquinet et criminibus polluat: unde in statu gratiæ semper esse debet :

Sacerdos ergo, si fuerit peccati mortalis sibi conscius (quod absit) ad Sacramour torum administrationem non audeat accedere, nisi prius corilc pænitent: sed, si' habcat copiam Confessarii et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri. Penes se semper ha. beat Libellum, cui titulus Ordo administrandi Sacramenta, &c. ex Rituali Romano exa tractum ; et. præscriptis in eo ritibus, precibus ac Cæremoniis semper adeo caute adbærebit, ut aliquid addere vel detrahere velimilia tare nullatenus audeat. Et ex eodem Libullo, præscriptas Sacramentorum formas et orationes distincte et attente leget; nec facile meinoriæ quæ plerumque labitur, confidet: et duin aliquod Sacramentum administrat, vim, usum ac salutares-effectas ac fructus, adstantibus opportune explicabit. Et in unoquoque Sacramento conficiendo id sibi proponat agere, quod Christus Dominus instituit et sancta

B2

mater,

mater Ecclesia intendit, &c. juxta illud Apos. toli : “ Sic nos existimet homo, ut Ministros “ Christi, et Dispensatores Mysteriorum Dei."

CAPUT III...

De Baptismo. Baptismus est ordine et necessitate primum Sacramentum, et janua ad alia Sacramenta ; r:ec non omnino necessarius ad Salutem, juxta illud Christi: nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei;t quod de Baptismo, ejusque necessitate semper intellexit Ecclesia.

Caveat ergo hujus Sacramenti Minister, ne quid omittat veladdat materiæ vel formæ hujus Sacramenti;-animadvertat quoque servandam omnino esse praxim baptizandi per ablutionem seu effusionem aquæ, ita ut irina ablutione caput baptizandi perfundatur in modum crucis, codem præcise tempore, quo forma Sacramentalis profertur.

Curent quoque Sacerdotes nostri populum, præcipue vero obstetrices, edocere modum conferendi hoc Sacramentum; ne aliquis sine Baptismo pereat : illisque serio injungant, ut nullatenus lioc Sacramentum conferre audeant, nisi in extrema necessitate; et tunc formam cum debita attentione et intentione, absque ulla animi perturbatione, in lingua vernacula proferant. Cum Patrini, teneantur filios suos spirituales verbo. et exemplo viam salutis edocere ; præcipimus ut nullus, qui sit publice infamis, et qui non sit

Romano *. I. Cor. IV.2. + Joan. III.5.

« AnteriorContinuar »