Imágenes de páginas
PDF
EPUB

merum

Romano catholicus, nullaque censura eccle: siastica innodatus, et in religione Catholica sufficienter instructus, in Patrinum admittatur.

Nec plures admittantur quam unus vel una ; aut ad surmum unus et una, juxta præceptum Concilii Trident* non obstante quavis in contrarium consuetudine. Si vero contingat ut aliqua persona acatholica ad le. vandum infantem a parentibus designetur ; talem rejicere tenetur Sacerdos, et personam Catholicam in ejus locum caute et placide suficiet. Nunquain in Baptismo imponatur infanti nomen prophanum, neque cognomen familiæ, nisi ei adjungatur nomen alicujus Sancti quem pro Patrono habeat ct colat.

Cum sæpissime constare non possit de Bapa tismo eorum, qui fidem Catholicam amplectuntur, decernimus, ut hujusmodi omnes baptizentur sub las conditione, Si non es baptiralus, Ego te baptizo, &c. si sub conditione baptizandi sint adulti, sufficit, juxta consuetu. dinem harum Dioecesum, simplex ablutio, cum hac forma :-si non es baptizatus, Ego te bap-s tizo, &c. si vero Juniores vel parvuli baptizandi sint, tunc servetur in omnibus ordo Baptismi Parvulorim, ut in Rituali, cum hac tamen exceptione: Şi non es baptizalus, Egole baptizo, &c.

Videant insuper Parochi, antequam hue jusmodi adulti baptiantur, ut orationem Doininicam, salutationcm Angelicam ct synbolun Apostolornm, necion mysteria Sanctissimæ Trinitatis, Incarnationis, et ea omnia quæ ad susceptionem clebitam Sacramenti Baptisini pertinent noscant et credant; eliciantque

A 3.

Actus * Sess. XXIV. Cap. 2.

[ocr errors]

Actus Contritionis, Fidei, Spei et Charitatis.. Post Baptismum susceptum emittant professi-. onem fidei juxta formam in Rituali expressam; ct tunc ab Hæresi et Censuris, (facultate prius ab Ordinario vel ejus Vicario obtenta) absolvantur; et sic in gremium sanctæ matris Ecclesiæ reducantur, et ad consortium et com- . munionem Fidelium, et ad sacramentorum participationem admittantur.

His peractis, admonendi sunt ut sese præparent ad faciendam sacramentalem totius vitæ, Confessionem, id est, ad confitendum,omnia et singula peccata mortalia, quæ post diligens conscientiæ examen, menti occurrunt, cum omnibus: circumstantiis speciem mutantibus, vel intra eandem speciem notabiliter aggravantibus; a quibus absolvendus est rænitens a Confessario, sub hac conditione : Si Baptismus jam sub conditione tibi collatus, non fuerit necessarius, Ego. te absolvo, &c. sufficitque ut talis conditio mente tantum concipiatur. Postremo ad sa-. cram Communionem pie disponatur.

Omnis foetus quantumvis exiguus, si exteriora humani corporis lineamenta habeat, sub hac conditione baptizetur: Si es rivuset.capax, Ego te baptizo &c. Equidem Parochis incuma bit cura ile hoc instruere populum ac præser-. tim obstetrices ; nullasque ad obstetricum munus in suis Parochiis admittere, quæ rudi.. menta fidei et formam conferendi Baptismum ignorent; ct nisi sint pietate et sobrietate quoque commendabiles.

Ubi aqua Paschalis seu Baptismalis non ha.. betur, benedictio Fontis fiat juxta formam in. Rituali præscriptam; et extra casum neces.. sitatis nunquam conferatur Baptismus, sive adultis, sive parvulis, sive al solute su con-.

dilionale,

nu 1

ditionate, nisi in aqua Paschali seu Baptismali oleis sanctis consecrata. Cum urgente mortis periculo infans baptizatus fuerit, iterum baptizetur sub conditione, nisi prioris Baptismi minister fuerit Sacerdos ; et si tempus supersit ante mortem infantis, omissæ preces et cæremoniæ suppleantur, ut in Rituali.

Mulier extra Matrimonium pariens, ante mensem elapsum non purificetur. Si, simili. ter, iterum pariat, ante duos menses purificetur. Ter extra Matrimonium parians. nullatenus purificetur. Fr, quibusdam tam?! casibus, et attentis certis circumstantiis, verbi gratia, ubi mulier non sua culpa concipit, &'. hos et similes casus relinquimus judicio et arbitrio nostrorum Vicariorum, qui licentia:'ı purificandi similes mulieres, Parochis (in. scriptis) concedere possunt.

Onnis Parochus vel Sacerdos curam ani. marum habens, nomina Baptizatorum in libro ad id destinato describat; simulque nomina patris ac matris baptizati nec non patrinorum, dicmque et mensem et annum Baptismi collati juxta: Concili Tridentini decretum* quod, juxta communem Theologorum sententi. am, obligat sub gravi ; et in nostris Diæcesibus, nec non per totam Provinciam Momoniæ etiani sub poena suspensionis. Vide Constitutiones Provinciales de Matrimonio, &c, +

[merged small][merged small][ocr errors]

Actus Contritionis, Fidei, Spei et Charitatis.. Post Baptismum susceptum emittant professi.. onem fidei juxta formam in Rituali expressam; et tunc ab Hæresi et Censuris, (facultate prins ab Ordinario vel ejus Vicario obtenta) absolvantur; et sic in gremium sanctæ matris Ecclesiæ reducantur, et ad consortium et com-, munionem Fidelium, et ad sacramentorum participationem admittantur

His peractis, admonendi sunt ut sese præparent ad faciendam sacramentalcm totius vitæ Confessionem, id est, ad confitendum,omnia et singula peccata mortalia, quæ post diligens conscientiæ examen, menti occurrunt,cum omnibus circumstantiis speciem mutantibus, vel intra eandem speciem notabiliter aggravantibus ; quibus absolvendus est renitens a Confessario, sub hac conditione : Si Baptismus jam sub conditiune tibi collatus, non fuerit necessarius, Ego. te absolvo, &c. sufficitque ut talis conditio mente tantum concipiatur. Postremo ad sa-. cram Communionem pie disponatur.

Omnis foetus quantumvis exiguns, si exteriora humani corporis lineamenta babeat, sub hac conditione baptizetur: Si es rivus et capax, Ego te baptizo &c. Equidem Parochis incumbit cura ile hoc instruere populum ac præsere. tim obstetrices ; nullasque ad obstetricum munus in suis Parochiis admittere, quæ rudi.. menta fidei et formam conferendi Baptismum. ignorent; et nisi sint pietate ct sobrietate quoque commendabiles.

Ubi aqua Paschalis seu Baptismalis non lia.. betur, benedictio Fontis fiat juxta formam in Rituali præscriptam; et extra casum neces.. aitatis nunquam conferatur Baptismus, sive adultis, sive parvulis, sive al solute sw con

dilionale,

ditionate, nisi in aqua Paschali seu Baptismali oleis sanctis consecrata. Cum urgente mortis periculo infans baptizatus fuerit, iterum baptizetur sub conditione, nisi prioris Baptismi minister fuerit Sacerdos ; et si tempus supersit ante mortem infantis, omissæ preces et cæremoniæ suppleantur, ut in Rituali.

Mulier extra Matrimonium pariens, ante mensem elapsum non purificetur. Si, simili. ter, iterum pariat, ante duos menses nus purificetur. Ter extra Matrimonium pari.rs nullatenus purificetur. In quibusdam tamil casibus, et attentis certis circumstantiis, verbi gratia, ubi mulier non sua culpa concipit, &:: hos et similes casus relinquimus judicio et arbitrio nostrorum Vicariorum, qui licentia:!1 purificandi similes mulieres, Parochis (in. scriptis concedere possunt.

Onnis Parochus vel Sacerdos curam animarum habens, nomina Baptizatorum in libro ad id destinato describat; simulque nomina patris ac matris baptizati nec non patrinorum, diemque et mensem et annum Baptismi collati juxta: Concili Tridentini decretum* quod, juxta communem Theologorum sententi. am, obligat sub gravi ; et in nostris Diæcesibus, nec non per totam Provinciam Momoniæ etiani sub pæna suspensionis. Vide Constitutiones Provinciales de Matrimonio, &c. +

• Sess. XXIV. Cap. 1. . Cap. XI.

CAPUT

« AnteriorContinuar »