Imágenes de páginas
PDF
EPUB

οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαίς ταύταις, Τοὐ" μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν ν οὔτε S αὐτῶν, ἵνα μὴ Ἐπροσκυνήσουσι" τὰ δαι- επροσκυνήσωσι μόνια, καὶ “τὰ" εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ som. τὰ S ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ

ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν b δύνανται" οὔτε ο δύναται 21 ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν· καὶ οὐ μετενόη

σαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν εφαρμάκων" αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῆς πορνείας εφαρμακειῶν αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 10 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν κατα

e

βαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ α ἡ' ἶρις ἐπὶ ἑτὴν κεφαλὴν a om. ἡ αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, * τῆς κεφαλῆς 2 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός, καὶ fἔχων" ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ' εἶχεν ἀνεῳγμένον· καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ Βτῆς θαλάσσης" τὸν δὲ εὐώνυ- ε τὴν θάλασσαν 3 μον ἐπὶ ητῆς γῆς", καὶ ἔκραξε φωνῇ με· τὴν γῆν γάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται· καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν 4 φωνάς. καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί 1-", ἔμελλον γράφειν· καὶ ἤκουσα φωνὴν ¦add τὰς φωνὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν κ-", Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ" 5 γράψῃς. καὶ ὁ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἦμε τὴν χεῖρα αὐτοῦ mτὴν δεξιὰν" εἰς τὸν οὐ6 ρανόν, καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ

ἑαυτῶν

k add μοι

1 ταῦτα

m om. τὴν δεξιὰν

θάλασσαν καὶ τὰ

ἐν αὐτῇ Μ.

r λαλοῦσα

1 καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ', ὅτι n om. καὶ τὴν 7 χρόνος ὃ οὐκέτι ἔσται", ἀλλὰ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ Ρἐτελέσθη" τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισε τοὺς 8 ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας". καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν ἐλαλοῦσαν" μετ ̓ ἐμοῦ, καὶ ἐλέγουσαν", Ὕπαγε, λάβε τὸ ἱβιβλίον" τὸ ἠνεῳγμένον * λέγουσα ἐν τῇ χειρὶ υ τοῦ" ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ ιβιβλαρίδιον 9 τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων * αὐτῷ δοῦναί”τ αὐτῷ, Δός μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό· καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ ̓ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι.

.

u om. τοῦ S.

[ocr errors]

ο οὐκ ἔσται ἔτι

p τελεσθῇ

4 τοῖς ἑαυτοῦ

δούλοις τοῖς

προφήταις

[blocks in formation]

1881

10 And I took the little book out of the angel's hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and when I had eaten it, my belly was made 11 bitter. And they say unto me, Thou must prophesy again 1over many peoples and nations and tongues and kings.

11

4 Gr.

stands.

And there was given me a reed like unto a rod: and one said, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them 2 that worship therein. And the court which is without the temple leave without, and measure it not; for it hath been given unto the nations: and the holy city shall they tread under foot forty and two months. 3 And I will give unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and threescore days, clothed in 4 sackcloth. These are the two olive trees and the two candlesticks, standing before the Lord lamp 5 of the earth. And if any man desireth to hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies: and if any man shall desire to hurt them, in this manner must he 6 be killed. These have the power to shut the heaven, that it rain not during the days of their prophecy: and they have power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth with every plague, as often as they shall desire. 7 And when they shall have finish. ed their testimony, the beast that cometh up out of the abyss shall make war with them, and overcome them, and kill them. 8 And their dead bodies lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also their 9 Lord was crucified. And from among the peoples and tribes and tongues and nations do men look upon their dead bodies three days and a half, and suffer not their dead bodies 10 to be laid in a tomb. And they

that dwell on the earth rejoice over them, and make merry; and they shall send gifts one

1Or,concerning

Gr. saying.

3 Gr. cast without.

Gr. carcase.

10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς

τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό· καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· καὶ ὅτε 11 ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου. καὶ λέγουσί" μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ' λέγει ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.

11

Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ,

2-11

λέγων, Εγειραι, καὶ μέτρησον τὸν ναὸν 2 add καὶ ὁ ἄγ. τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τοὺς γελος εἱστήκει Α. 2 προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ· καὶ τὴν αὐλὴν τὴν

b

e om. ai S.

aἔξωθεν" τοῦ ναοῦ ἔκβαλε νἔξωθεν", καὶ · ἔσωθεν S. μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, ' ἔξω S. καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας 3 τεσσαράκοντα δύο. καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι 4 σάκκους. οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαίαι, καὶ Φαἱ" δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ ἀΚυρίου" 5 τῆς γῆς ἑστῶτες". καὶ εἴ τις αὐτοὺς ὁ Θεοῦ ἐθέλει" ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ εἑστῶσαι στόματος αὐτῶν, καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχ- 'θέλῃ θροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις 8 θελήσῃ αὐτοὺς" κ αὐτοὺς θέλῃ ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 6 οὗτοι ἔχουσι Στὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν u om. τὴν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν· καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν Κἐν" πάσῃ * om. ἐν

i

βρέχῃ ὑετὸς ἐν τῆς προφητείας ἡμέραις αὐτῶν

7 πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον

αὐτῶν

τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει 1 μετ’' πόλεμον μετ ̓ αὐτῶν πόλεμον", καὶ νικήσει αὐτούς, καὶ 8 ἀποκτενεῖ αὐτούς. καὶ Μ τὸ πτῶμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας Ωτῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος ° αὐτῶν" 9 ἐσταυρώθη. καὶ Ρβλέπουσιν" ἐκ τῶν λαῶν Ῥ βλέψουσιν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ κατὰ πτώματα πτῶμα" αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ

ἡμῶν

τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ τἀφίουσι" τεθῆ- τ ἀφήσουσι 10 ναι εἰς ὃ μνῆμα". καὶ οἱ κατοικοῦντες' μνήματα ἐπὶ τῆς γῆς ἐχαίρουσιν" ἐπ ̓ αὐτοῖς, καὶ ' χαροῦσιν μεὐφραίνονται", καὶ δῶρα πέμψουσιν ν εὐφρανθήσονται

m τὰ πτώματα

n om, τῆς S.

[ocr errors]
[ocr errors]

Or, corrupt.

13 And the same hour was there a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand: names of and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven.

A Gr.

men.

14 The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. 15 And the seventh Angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ, and he shall reign for ever and ever.

16 And the four and twenty Elders which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,

17 Saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art, and wast, and art to come; because thou hast taken to thee thy great power, and hast reigned.

! Or, sign.

1611

to another, because these two Prophets tormented them that dwelt on the earth.

11 And after three days and an half the Spirit of life from God entered into them: and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them.

12 And they heard a great voice from heaven, saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them.

18 And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the Prophets, and to the Saints, and them that fear thy Name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth.

19 And the Temple of God was opened in heaven, and there was seen in his Temple the Ark of his Testament, and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.

12 And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the Sun, and the Moon under her feet, and upon her head a Crown of twelve stars:

2 And she being with child, cried, travailing in birth, and pained to be delivered.

[blocks in formation]

a great earthquake, and the tenth
part of the city fell; and there
were killed in the earthquake
1 seven thousand persons: and
the rest were affrighted, and gave
glory to the God of heaven.

1 Gr.

names of men, seven

14

sand.

15

16

2 Gr. unto the ages of

The second Woe is past: behold, thonthe third Woe cometh quickly. And the seventh angel sounded; and there followed great voices in heaven, and they said, The kingdom of the world is become the kingdom of our Lord, and of his Christ: and he shall And reign 2 for ever and ever. the four and twenty elders, which sit before God on their the ages. thrones, fell upon their faces, and worshipped God, saying, We give thee thanks, O Lord God, the Almighty, which art and which wast; because thou hast taken thy great power, and didst reign. And the nations were wroth, and thy wrath came, and the time of the dead to be judged, and the time to give their reward to thy servants the prophets, and to the saints, and to them that fearthy name, the small and the great; and to destroy them that destroy the earth.

18

19

17

12

And there was opened the temple of God that is in heaven; and there was seen in his temple the ark of his covenant; and there followed lightnings, and voices, and thunders, and an earthquake, and great hail. And a great sign was in heaven; a woman arrayed with the sun, and the inoon under her feet, and upon her head 2 a crown of twelve stars; and she was with child: and she crieth out, travailing in birth, and in pain to be delivered.

seen

3 Or, testament

· ἐπ ̓ αὐτούς

τ

a

ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωής τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν *ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας͵ ν ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεω- ν ἔπεσεν 12 ροῦντας αὐτούς. καὶ ἤκουσαν 2 φωνῆς με- φωνὴν μεγάλην γάλης" ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ἀλεγούσης" αὐτοῖς, ο λέγουσαν b’Ανάβατε" ὧδε. καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν δ ̓Ανάβητε οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτ 13 τοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά· καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, καὶ ἔδωκαν δώξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.

14

Η οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· c-1 ἰδού, ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ.

15

Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, ἀλέγοντες", Θ ̓Εγένετο ἡ βασιλεία" τοῦ ὁ λέγουσαι κόσμου τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῦ Χριστοῦ « Εγένοντο αἱ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν βασιλεῖαι 16 αἰώνων. καὶ οἱ Τεἰκοσιτέσσαρες" πρεσβύ- 'εἴκοσι καὶ τεροι, Βοῖν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Ὦ κάθηνται" - τέσσαρες ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ 17 λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεός,

h

Β οι

b καθήμενοι

ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν 1-4, ὅτι εἴλη- i add καὶ ὁ ἐρχό· φας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην, καὶ μενος 18 ἐβασίλευσας. καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν,

καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου, καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις

καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς 1 τοῖς μικροῖς καὶ μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους", καὶ διαφθεῖραι τοῖς μεγάλοις τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.

19

e add καὶ A.

Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ Κὁ" ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

12 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ,
γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σε-
λήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ
τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώ-
2 δεκα, καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα· 1καὶ" κρά- ' om. καὶ
ζει ὠδίνουσα, καὶ βασανιζομένη τεκεῖν,

k

om. ὁ

« AnteriorContinuar »