Imágenes de páginas
PDF
EPUB

9, 10 εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω. εἴ τις νεἰς#b om. εἰς αἰχμαλωσίαν c-", εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπά- cadd συνάγει γει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.

II Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, 12 καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. καὶ τὴν ἐξουσίαν

τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον

αὐτῇ

αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς δἐν ἅ κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας4 ἵνα 0, ‘προσκυνήσουσι" τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ 13 πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ

ο προσκυνήσωσι

σημεία μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ ' καταβαίνειν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν" εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον 14 τῶν ἀνθρώπων. καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα δ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ δὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαί- τὸ 15 ρας καὶ ἔζησε. καὶ ἐδόθη Παὐτῇ" δοῦναι ἡ αὐτῷ πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ ἐποιήσῃ Κίνα" ὅσοι λἐὰν" μὴ προσκυνήσωσι m τῇ 16 εἰκόνι" τοῦ θηρίου n-" ἀποκτανθῶσι. καὶ ' ἂν ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα Οδῶσιν" αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς ὁ δώσῃ αὐτῶν τῆς δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ Ρτὸ μέτωπον" r τῶν μετώπων

kom. ἵνα

m τὴν εἰκόνα

n add ἵνα

17 αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι

ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, 9-4 | a add n τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ 18 ὀνόματος αὐτοῦ. ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων r-" νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ 'χξς''.

r add τὸν

14

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, tτὸ" ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ ̓ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα Μαὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώ2 πων αὐτῶν. καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ

i ποιήσει M.

χις' Μ.

t om. τὸ

8

τοῦ u om. αὐτοῦ καὶ

τὸ ὄνομα

[blocks in formation]

1881

as the voice of a great thunder: and the voice which I heard was as the voice of harpers harping 3 with their harps: and they sing as it were a new song before the throne, and before the four living creatures and the elders: and no man could learn the song save the hundred and forty and four thousand, even they that had been purchased out of the earth. 4 These are they which were not defiled with women; for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were purchased from among men, to be the firstfruits unto God and unto the Lamb. 5 And in their mouth was found no lio: they are without blemish. And I saw another angel flying in mid heaven, having an eternal gospel to proclaim unto them that dwell on the earth, and unto every nation and tribe and 7 tongue and people; and he saith with a great voice, Fear God, and give him glory; for the hour of his judgement is come: and worship him that made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.

6

8

9

And another, a second angel, followed, saying, Fallen, fallen is Babylon the great, which hath made all the nations to drink of the wine of the wrath of her fornication.

And another angel, a third, followed them, saying with a great voice, If any man worshippeth the beast and his image, and receiveth a mark on his forehead, or upon his hand, he also shall drink of the wine of the wrath of God, which is 2 pre-2 Gr. pared unmixed in the cup of mingled. his anger; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb: 11 and the smoke of their torment goeth up for ever and ever; and they have no rest day and night, they that worship the beast and his image, and whoso receiveth 12 the mark of his name. Here is the patience of the saints, they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.

10

1 Gr. sit.

3 Gr. unto ages of ages.

ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης· καὶ ἡ φωνὴ * φωνὴν ἤκουσα ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν" κιθαριζόντων· κιθαρῳδῶν 3 ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν· καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδήν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύν

θησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν, οὗτοι 5-1 οἱ y add εἰσιν ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, 5 ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ. καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ἐψεῦδος· a ἄμωμοί εἰσιν."

ι δόλος

n

· ἄμωμοι γάρ

6

θρόνου τοῦ Θεοῦ,

b πετώμενον

c om. ἐπὶ

Καὶ εἶδον͵ ἄλλον ἄγγελον υπετόμενον" εἰσιν ἐνώπιον τοῦ ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώ νιον εὐαγγελίσαι Cἐπὶ" τοὺς δκαθημένους" ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ" πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν 7 καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, fλέγων" ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν Θεόν, καὶ δότε * om. ἐπὶ αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως ελέγοντα αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι

d κατοικοῦντας

τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.

8

Καὶ ἄλλος Β δεύτερος" ἄγγελος ἠκολούθησε λέγων, ̓́Επεσεν ἔπεσε Βαβυλὼν h-"

g om. δεύτερος

b add ἡ πόλις

ἡ μεγάλη, ἰῇ' ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ · ὅτι
τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα Κτὰ"κ om. τὰ
ἔθνη.

9 Καὶ 1ἄλλος ἄγγελος τρίτος" ἠκολού- 1 τρίτος ἄγγελος θησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ

τις mπροσκυνεῖ τὸ θηρίον" καὶ τὴν εἰκόναm τὸ θηρίον αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ προσκυνεῖ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,

10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυ

μοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον Πἀγγέλων ἁγίων", καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει"· καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνό12 ματος αὐτοῦ. ὧδε Ρἡ" ὑπομονὴ τῶν ἁγίων r om. ή ἐστίν, 9- οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ aadd ὧδε Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ̓Ιησοῦ.

η τῶν ἁγίων ἀγγέλων

αἰῶνας αἰώνων ο ἀναβαίνει εἰς

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1611

13 And I heard a voice from hea- 13 ven, saying unto me, Write, Blessed are the dead which die in the Lord, from henceforth, yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours, and their works do follow them.

14 And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle.

15 And another Angel came out of the Temple crying with a loud voice to him that sat on the cloud: *Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe.

16 And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped.

17 And another Angel came out of the Temple which is in heaven, he also having a sharp sickle.

18 And another Angel came out from the Altar, which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe.

19 And the Angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God.

20 And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of a thousand and six hundred furlongs.

15 And I saw another sign in heaven great and marvellous, seven Angels having the seven last plagues, for in them is filled up the wrath of God.

2 And I saw as it were a Sea of glass, mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. 3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and mar

*

14

And I saw, and behold, a white cloud; and on the cloud I saw one sitting like unto 2a son of man, having on his head a golden crown, and in his hand 15 a sharp sickle. And another angel came out from the temple, crying with a great voice to him that sat on the cloud, Send forth thy sickle, and reap: for the hour to reap is come; for the harvest of the earth is over-ripe. And he that sat on the cloud cast his sickle upon the earth; and the earth was reaped.

16

1881

And I heard a voice from heaven saying, Write, Blessed are the dead which die 1in the Lord from henceforth: yea, saith the Spirit, that they may rest from their labours; for their works forth, follow with them.

1 Or, in the Lord. From hence

17

And another angel came out from the temple which is in heaven, he also having a sharp 18 sickle. And another angel came out from the altar, he that hath power over fire; and he called with a great voice to him that had the sharp sickle, saying, Send forth thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth; for her grapes are fully ripe. And the angel cast his sickle into the earth, and gathered the vintage of the earth, and cast it into the winepress, the great winepress, of the wrath of God. And the winepress was trodden without the city, and there came out blood from the winepress, even unto the bridles of the horses, as far as a thousand and six hundred furlongs.

19

20

15 And I saw another sign in hea

ven, great and marvellous, seven angels having seven plagues, which are the last, for in them is finished the wrath of God.

2

And I saw as it were a glassy sea mingled with fire; and them that come victorious from the beast, and from his image, and from the number of his name, standing by the glassy sea, 3 having harps of God. And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and mar

yea, saith the Spirit

2 Or, the Son

3 Gr.

dried up.

Gr. vine.

5 Or,

upon

13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης r-", Γράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ 8 ἀποθνήσκοντες ἀπ ̓ ἄρτι ̇ ναί," λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα tἀναπαήσονται" ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ αγὰρ" ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ ̓ αὐτῶν.

14

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην * καθήμενον ὅμοιον υἱὸν" ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ 15 δρέπανον ὀξύ. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν μεγάλῃ φωνῇ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν 5-" ἡ y add σοι ώρα 2- θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς 16 τῆς γῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης" τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

· add τοῦ

* τὴν νεφέλην

r add μοι ἀποθνήσκοντες.

.

ἀπ ̓ ἄρτι ναί, Μ.

· ἀναπαύσωνται

κ δὲ

2

* καθήμενος
ὅμοιος υἱῷ

17

Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον 18 ὀξύ. καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ ' om. ὁ πυρός, καὶ ἐφώνησε “φωνῇ" μεγάλῃ τῷ εκραυγῇ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον

e

λου S.

σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας ἀτῆς ἀμπέλου" τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν a om. τῆς ἀμπέ19 αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μεγάλην. 20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν" τῆς πόλεως, • ἔξω καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.

15

Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ.

Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου,

καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ, καὶ 1-1 ἐκ τοῦ 'add ἐκ τοῦ χα. ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἑστῶτας ράγματος αὐτοῦ, ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας

3 κιθάρας τοῦ Θεοῦ. καὶ ᾄδουσι τὴν ᾠδὴν

Μωσέως 8τοῦ" δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν κ om. τοῦ ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου, λέγοντες, Μεγάλα καὶ

« AnteriorContinuar »