Imágenes de páginas
PDF
EPUB

den Galilæiske Søe, saae han to Brø- sea of Galilee, saw two brethren, dre, Simon, som fatdes Petrus, og Simon called Peter, and Andrew Andreas, hans Broder, soin fastede his brother, casting a net into the Garn i Søen — thi de vare Fisfere. sea; for they were fishers.

19. Dg han sagde til dem: folger 19' And he saith unto them, Folefter mig, faa vil jeg gjøre eder til low me, and I will make you fishMennesfe-Fiskere.

ers of men. 20. Men de forlode strar Garnene 20 And they straightway left og fulgte ham.

their nets, and followed him. 21. Dg der han gik frem derfra, saae 21 And going on from thence, han to andre Brødre, Jakobus, Zebe- he saw other two brethren, James dæi (Søn), og Johannes, hand Bro- the son of Zebedee, and John his der, i Stibet med deres Fader Zebe- brother, in a ship with Zebedee dæus, at de bødte deres Garn; og han their father, mending their nets: faldte dem.

and he called them. 22. Men de forlode strar Skibet og 22 And they immediately left the deres Fader, og fulgte ham.

ship, and their father, and follow

ed him. 23. Dg JEsu8 gif omkring i ganske 23 | And Jesus went about all Galilæa, lærte i deres Synagoger, og Galilee, teaching in their syna. prædifede Migets Evangelium, og hel- gogues, and preaching the gospel bredede al Sygdom og al Sfrøbelighed of the kingdom, and healing all iblandt Folket.

manner of sickness, and all man

ner of disease among the people. 24. Dg hans rygte udkom over al 24 And his fame went throughSyria, og de førte til ham alle dem, out all Syria : and they brought som havde ondt, som med adskillige unto him all sick people that were Sygdomme og Piner vare beheftede, taken with divers diseases and torbaade de Besatte, og Maanesyge, og ments, and those which were posVærkbrudne; og han helbredede dem. sessed with devils, and those which

were lunatic, and those that had

the palsy; and he healed them. 25. Dg der fulgte ham meget Folk 25 And there followed him great fra Galilæa, og Decapolis, og Jeru- multitudes of people from Galilee, salem, og Judæa, og fra hiin Side and from Decapolis, and from JeJordan.

rusalem, and from Judea, and from beyond Jordan.

5. Capitel.

CHAPTER V. han saae Folket, git ND seeing , he

Bjerget; og der havde sat flg, gif hanó Disciple til when he was set, his disciples ham.

came unto him. 2. Dg han oplod sin Mund, lærte 2 And he opened his mouth, and Bem, og sagde:

taught them, saying, 3. Salige ere de Fattige i Aanden; 3 Blessed are the poor in spirit: thi Himmeriges Nige er deres. for theirs is the kingdom of hea4. Salige ere de, som sørge; thi de 4 Blessed are they that mourn: skulle husvales.

for they shall be comforted. 5. Salige ere de Sagtmodige; thi de 5 Blessed are the meek: for they sfulle arve Sorden.

shall inherit the earth.

ven.

ven.

6. Salige ere de. som hungre og 6 Blessed are they which do hun. tørste efter Retfærdighed; thi de sfulle ger and thirst after righteousness: mætteô.

for they shall be filled. 7. Salige ere de Barmhjertige; thi 7 Blessed are the merciful: for dem stal bederfares Barmhjertighed. they shall obtain mercy.

8. Salige ere de Rene af Hjertet; 8 Blessed are the pure in heart: thi de skulle see Gud.

for they shall see God. 9. Salige ere de Fredsommelige ; thi 9 Blessed are the peace-makers : de sfulle falde: Guds Børn.

for they shall be called the child.

ren of God. 10. Salige ere de, som lide Forføl- 10 Blessed are they which are gelse for Metfærdighede Styld; thi persecuted for righteousness' sake: Himmeriges Kige er deres.

for theirs is the kingdom of hea11. Salige ere g, naar man bespot 11 Blessed are ye when men shall ter og forfølger eder, og taler alle- revile you, and persecute you, and huande Dndt imod eder for min shall say all manner of evil against Sfyld, og lyver det.

you falsely, for my sake. 12. Glæder og fryder eder, thi eders 12 Rejoice, and be exceeding Løn skal være megen i Himlene; thi glad : for great is your reward in saa have de forfulgt Propheterne, som heaven: for so persecuted they vare for eder.

the prophets which were before

you. 13. Jere Jordens Salt, men om 13 | Ye are the salt of the earth: Saltet mister sin Kraft, hvormed skal but if the salt have lost his savour, (da) det saltes ? Det duer til Intet wherewith shall it be salted ? it is meré, uden til at faste8 ud, og nedtræ- thenceforth good for nothing, but des af Menneskene.

to be cast out, and to be trodden

under foot of men. 14. I ere Verdens Ly8; den Stad, 14 Ye are the light of the world. som ligger paa et Bjerg, fan iffe A city that is set on an hill cannot stjules.

be hid. 15. Man tænder heller ikke et LH8, 15 Neither do men light a candle, og sætter det under en Stjeppe, men and put it under a bushel, but on a paa en Lysestage; saa sfinner det for candlestick: and it giveth light alle dem, som ere i Huset.

unto all that are in the house. 16. Lader faa ederd 218 sfinne for 16 Let your light so shine before Menneskene, at de see eder8 gode Gjer- men, that they may see your good ninger, og ære eders Fader, som er i works, and glorify your Father Simlene.

which is in heaven. 17. I sfulle ikke mene, at jeg er kom 17 | Think not that I am come men for at afskaffe Loven eller Prophe- to destroy the law, or the proterne; jeg er iffe fommen for at opløse, phets: I am not come to destroy, men at fuldkonime.

but to fulfil. 18. Thi sandelig siger jeg eder: ind 18 For verily I say unto you, Till til Himmelen og Jorden forgaae, stal heaven and earth pass, one jot or iffe end een den mindste Bogstav eller one tittle shall in no wise pass from een Toddel forgane af Loven, førend the law, till all be fulfilled. de Ting stee allesammen.

19. Derfor, hvo, som bryder eet af 19 Whosoever therefore shall disse mindste Bud, og lærer Menne- break one of these least comstene saaledes, hau Tfal faldes den mandments, and shall teach men mindste i Himmeriges Rige; men hvo, so, he shall be called the least in

som dem gjør, og lærer, han skal faldes | the kingdom of heaven: but whostor i Himmeriges Rige.

soever shall do, and teach them, the same shall be called great in

the kingdom of heaven. 20. Thi jeg siger eder: uden at eder8 20 For I say unto you, That exMetfærdighed bliver større end de Strift-cept your righteousness shall exfloges og Phariseer8, fomme ingen- ceed the righteousness of the scribes lunde ind i Himmeriges Rige. and Pharisees, ye

shall in no case enter

into the kingdom of heaven. 21. I have hørt, at der er sagt de 21 [ Ye have heard that it was Gamle: du ffal ifte ihielslaae, men said by them of old time, Thou hvo, som ihjelflaaer, skal være sfyldig shalt not kill; and whosoever shall for Dommen.

kill, shall be in danger of the judg.

ment: 22. Men jeg siger eder, at hver den, 22 But I say unto you, That whosom er vred paa sin Broder uden soever is angry with his brothet Skyld, ffal være fyldig for Dominen; without a cause, shall be in dan. men hvo, som siger til sin Broder: ger of the judgment: and whosoNafa! ffal være styldig for Maadet; ever shall say to his brother, Raca, men hvo, som siger: du Daare! sfal shall be in danger of the council: være skyldig til Belvedes Jid. but whosoever shall say, Thou fool,

shall be in danger of hell-fire. 23. Derfor, naar du offrer din Gave 23 Therefore, if thou bring thy paa Alteret, og fommer der ihu, at din gift to the altar, and there rememBroder haver Noget imod dig, berest that thy brother hath aught

against thee, 24. saa lad din Gave blive der for 24 Leave there thy gift before the Alteret, og gaf hen, forlig dig først altar, and go thy way; first be remed din Broder, og fom da, og offre conciled to thy brother, and then din Gave.

come and offer thy gift. 25. Vær snart velvillig mod din 25 Agree with thine adversary Modstander, medens du er med ham quickly, while thou art in the way paa Veien : at Modstanderen iffe sfat with him; lest at any time the adoverantvorde dig til Dommeren; og at versary deliver thee to the judge, Dommeren ikke skal overantvorbe dig and the judge deliver thee to the til Tjeneren, og du skal kastes i Fængsel. officer, and thou be cast into prison.

26. Sandelig ieg siger dig: du skal 26 Verily I gay unto thee, Thou slet ikke komme ud derfra, førend du shalt by no means come out thence, betaler den sidste Hvid.

till thou hast paid the uttermost

farthing. 27. I have hørt, at der er sagt til de 27 | Ye have heard that it was Gamle: du skal ikke bedrive Hoer. said by them of old time, Thou

shalt not commit adultery: 28. Men jeg siger eder, at hver den, 28 But I say unto you, That whosom seer paa en Qvinde, for at begiere soever looketh on a woman to lust hende, haver allerede bedrevet Boer after her, hath committed adultery med hende i sit Hierte.

with her already in his heart. 29. Men dersom dit høire Die forar 29 And if thy right eye offend ger dig, da riv det ud, og tast det fra dig; thee, pluck it out, and cast it from thi det er dig gavnligt, at eet af dine thee: for it is profitable for thee Lemier tabes, og iffe dit ganske Lege- that one of thy members should me stal kastes i Helvede.

perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

30. Dg om din høire baand forar 30 And if thy right hand offend ger dig, da hug den af, og fast den fra thee, cut it off, and cast it from big; thi det er dig gavnligt, at eet af thee: for it is profitable for thee dine Lemmer tabed, og ifte dit gansfe that one of thy members should Legeme sfal tastes i Belvede.

perish, and not that thy whole body

should be cast into hell. 31. Men der er sagt, at hvo, fom 31 It hath been said, Whosoever stiller sig fra sin Hustru, stal give hende shall put away his wife, let him et Sfilamiøse-Brev.

give her a writing of divorcement : 32. Men jeg siger eder, at hvo, som 32 But I say unto you, That who stiller sig fra sin øustru, uden for soever shall pat away his wife, Hoers Sag, gjør, at hun bedriver boer; saving for the cause of fornication, og hvo, som tager en Frasfilt tilægte, causeth her to commit adultery: bedriver boer.

and whosoever shall marry her that is divorced, committeth'adul

tery. 33. 3 have fremdeles hørt, at der er 33 | Again, ye have heard that sagt de Gamle : du stal itte gjøre nogen it hath been said by them of old falst Eed, men du skal holde Erren time, Thou shalt not forswear thydine Eder,

self, but shalt perform unto the

Lord thine oaths: 34. Men jeg figer eder, at I skulle 34 But I say unto you, Swear not aldeles intet sværge, hverfen ved Him- at all: neither by heaven; for it is melen, thi den er Guds Throne; God's throne : 35. ei heller ved Jorden, thi den er 35 Nor by the earth; for it is his hans Fodders Stammel; ei heller ved footstool: neither by Jerusalem ; Jerusalem, thi det er den store Konges for it is the city of the great King: Stad.

36. Du skal ikke heller sværge bed dit 36 Neither shalt thou swear by Hoved; thi du fan itfe gjøre et Spaar thy head, because thou canst not hvidt eller sort.

make one hair white or black. 37. Men eders Tale ftal være ja, ja ; 37 But let your communication nei, nei; men hvad der er over dette, be, Yea, yea; Nay, nay: for whater af det Dnde.

soever is more than these cometh

of evil. 38. I have hørt, at der er sagt: Die 38 | Ye have heard that it hath for Die! og Tand for Tand! been said, An eye for an eye, and

a tooth for a tooth. 39. Men jeg siger eder, at I skulle 39 But I say unto you, That ye iffe sætte eder imod det Dnbe; men resist not evil: but whosoever shall dersom Nogen giver dig et Slag paa smite thee on thy right cheek, tum dit høire Kindbeen, dend ham det an- to him the other also. det ogsaa til.

40. Dg dersom Nogen vil gaae irette 40 And if any man will sue thee med dig, og tage din Sjortel, lab ham at the law, and take away thy coat, og beholde Kappen.

let him have thy cloak also. 41. Dg dersom Nogen tvinger dig til 41 And whosoever shall compel at gaae en Miil, gaf to med ham. thee to go a mile, go with him

twain. 42. Giv den, som beder dig; og bend 42 Give to him that asketh thee, dig itte fra den, som vil laane af dig. and from him that would borrow

of thee, turn not thou away. 43. I have hørt, at der er sagt: bu 43 | Ye have heard that it hath

skal elske din Næste, og hade din Fi- | been said, Thoù shalt love thy ende.

neighbour, and hate thine enemy: 44. Men jeg siger eber : elsfer eder8 44 But I say unto you, Love your Fiender, velsigner dem, som eder bande, enemies, bless them that curse gjører dem godt, som eder hade, og be- you, do good to them that hate der for dem, som gjøre eder Skade, og you, and pray for them which deforfølge eber;

spitefully use you, and persecute

you; 45. paa det g skulle vorde eders Fa 45 That ye may be the children ders Børn, som er i Himlene ; thi han of your Father which is in heaven: lader sin Soel opgaae over Onde og for he maketh his sun to rise on Gode, og lader regne over Netfærdige the evil and on the good, and send. og Uretfærdige.

eth rain on the just and on the un

just. 46. Thi dersom I elske dem, som eder 46 For if ye love them which elffe, hvad have I da for Lon? gjøre love you, what reward have ye? ifte ogsaa Toldere det samme? do not even the publicans the

same? 47. Dg dersomn 3 hilse eder: Brødre 47 And if ye salute your brethren alene, hvad Synderligt gjøre ba? only, what do ye more than others? gjøre iffe Toldere ligesaa ?

do not even the publicans so ? 48. Derfor skulle være fuldkomne, 48 Be ye therefore perfect, even ligesom eder8 Fader, som er i Himlene, as your Father which is in heaven er fuldkommen.

is perfect.

[ocr errors]

6. Capitel.

CHAPTER VI. ,

NAKE heed that ye do not your Almisse for Menneskene, for at alms before men, to be seen ansees af dem; ellers have I itfe Løn of them: otherwise ye have no hos eders Fader, som er i Himlene. reward of your Father which is in

heaven. 2. Derfor, naar du gjør Almisse, skal 2. Therefore, when thou doest bu iffe lade blæse i Basuner for dig, thine alms, do not sound a trumpet som Diensfalfene gjøre i Synagogerne before thee, as the hypocrites do, og paa Gaderne, paa det de funne in the synagogues, and in the æres af Menneskene ; sandeligen siger streets, that they may have glory jeg eder : de have alt faaet deres Løn. of men. Verily I say unto you,

They have their reward. 3. Men naar du gjør Almisse, saa 3 But when thou doest alms, let lad din venstre Haand iffe vide, hvad not thy left hand know what thy din hoire gjør;

right hand doeth; 4. paa det sin Almisse kan være i 4 That thine alms may be in se Løndom, og din Fader, som seer i Løn- cret: and thy Father which seeth dom, han sfal betale dig aabenbare. in secret, himself shall reward

thee openly: 5. Dg naar du beber, sfal du ikke 5 T And when thou prayest, thou være som Diensfaltene; thi de staae shalt not be as the hypocrites are: gjerne og bede i Synagogerne og paa for they love to pray standing in Badernes Sjørner, paa det de funne the synagogues, and in the corners ansees af Mennesfene; sandelig siger of the streets, that they may be jeg eder, at de have alt faaet deres Lon. seen of men. Verily I say unto

you, They have their reward.

« AnteriorContinuar »