Imágenes de páginas
PDF
EPUB

gu

O'n fhasach, us dhaom mi sios.

Thanic earrach le sioladh nan speur, Cho d'eirich duill' uaine dhamh fein; Chunic oigha me samhach 's an talla, Agus bhuail iad clairsach nan fonn. Bha deoit ag taomadh le gruaidhan Mhalmhine; Chunic oigh me 's mo thuiradh

trom. C' uime am bheil thu co tuirsach, a'm' fhianuis, Chaomh Ainnir-og Luath-ath nan sruth. An ro e sgiamhach mar dhearsa na greine? Am bu cho tlachdor a' shiubhal 's a chruth?

taitnach t fhonn an cluais Ossain, Nighain Luath-ath nan sruth dian.

Thanic guth nam bard nach beo, Am measg t aislin air aomadh nan sliabh, Nuair thuit codal air do shuilan soirbh, Aig cuan mor-shruth nan ioma fuaim, Nuair phil thu flathal o 'n t seilg, ’S grian la thu ag sgaolta na bein. Chual thu guth nam bard nach beo : 'S glan faital do chiuil fein. 'S caoin faital nam fonn o Mhalmhine! Ach claonidh iad anam gu deoir; Tha solas ann Tuiradh le sioth, Nuair dh'aomas cliabh tuirse gu bron; Ach claodhih fad-thuirse siol dorthuin, Fhlath nighain Oscair nan cruaidh-bheums 'S ainmach an la gan nial Thuitas iad, mar chuisag, fo 'n ghrian, Nuair sheallas i sios 'n a soilse, Andeigh do'n dubh cheathach siubhal do'n bheim, 'S a throm-chean fo sbioladh na h oicke.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed]
[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

In this edition some passages will be found altered from the former. The alterations are drawn from more complete copies the translator had obtained of the originals, since the former publication. One entire poem is also added, which stands No. XIII. in this edition. It may be proper to inform the public, that measures are now taken for making a more full collection of the remaining works of the ancient Scottish bards; in particular, for recovering and translating the heroic poem mentioned in the preface.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »