Imágenes de páginas
PDF
EPUB

TESTAMENT,

Of our

LORD and SAVIOUR

JESUS CHRIST.

With the former Tranflations diligently revised.

HET NIEUWE

TESTAMENT,

Ofte alle Boecken des Nieuwen
Verbonts onfes HEEREN

JESU CHRISTI

Volgens het Befluyt der Sinode van Dordrecht in
de Jare 1618. en 1619.

TRAJECT

t'AMSTERDAM,
By J. C. SCHOOTS VAN CAPPELLE.
MDCCLIV.*

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

ram.

4 And Aram begat Aminadab, and Aminadab begat Naaffon, and Naaf fon begat Salmon.

5 And Salmon begat Booz of Rachab, and Booz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jeffe.

6 And Jeffe begat David the king, and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias.

7 And Solomon begat Roboam, and Roboam begat Abia, and Abia begat Afa.

And Afa begat Jofaphat, and Jofaphat begat Joram, and Joram begat Ozias.

9 And Ozias begat Joatham, and Joatham begat Achaz, and Achaz begat Ezekias.

To And Ezekias begat Manaffes, and Manaffes begat Amon, and Amon begat Jofias.

11 And Jofias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Baby

ion.

12 And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel, and Salathiel begať Zorobabel.

13 And Zorobabel begat Abiud and Abiud begat Eliakim, and Eliakim begat Azor.

[ocr errors]

14 And Azor begat Sadoc, and Sadoc begat Achim, and Achim begat Eliud.

15 And Eliud begat Eleazar, and Eleazar begat Matthan, and Matthan begat Jacob.

16 And Jacob begat Jofeph the husband of Mary, of whom was born Jefus, who is called Chrift.

17 So all the generations from A

braham

[blocks in formation]

rám.

4 Ende Aram gewan minadab. ende Aminadab gewan Maasson, ende Paaffon gewan Salmon.

5 Ende Salmon gewan Booz by Hachab. ende Booz gewan Obed by Buth, ende Obedgewan Jesse.

6 Ende Jelle gewan David den Honingh, ende David de koningh ges man Salomon by de gene die Uriag Cliff was geweest.]

7 Ende Salomoñ gelṇan Koboam. ende Hoboam gewan Abia. ende Abia gewan Asa.

8 Ende Afa gewan Josaphat. ende Josaphat gewan Jozam, ende Jozam geman Oziam.

9 Ende Ozias gewan Joatham, ende Joatham gewan Achaz. ende Achaz gewan Ezekiam.

10 Ende Ezekias gewan Manaffe. ende Manasse gewan Amon, ende « mon gewoan Josiam.

11 Ende Jostas gewan Techoniam/ ende fijne broeders ontrent de Babys lonische overvoerings.

12 Ende na de Babylonische overboeringe gewan Techonias Salathiel. ende Salathiel gewan Zozobabel.

13 Ende Zozobabel gewan Abiud. ende Abind gewan Eliakim, ende Es liakim gewan Azoz.

14 Ende 302 gewan Dadok, ende Sadok gewan Achim, ende Achim ges wan Eliud.

15 Ende Eliud gewan Eleazar.ende Eleazar gewan Matthan.ende Mats than gewan Jacob.

16 Ende Jacob gewan Joseph /den man banaria/ upt welche gebozen is JESUS, gefeght Chriftus.

17 Mile de geslachten dan van Abgar ham

:

braham to David, are fourteen ham tot David (zijn) veertien geflachgenerations and from David un- ten/ ende van David tot de Babylotil the carrying away into Baby- nische overvoeringe (zijn ] veertien lon, are fourteen generations: and geflachten/ ende van de Babylonische from the carrying away into Baby- overvoeringe tot Chzistum [sÿjn]veerlon unto Chrift, are fourteen gene- tien geflachten.

rations.

18 Now the birth of Jefus Chrift 18 De geboogte Jefu Chrifti was nu was on this wife: When as his mo- albug: Want als Maria fijne moe ther Mary was espoused to Jofeph, der met Joseph ondertrouwt was/eer before they came together The fp te famen gekomen waren/wiert fy was found with child of the holy swanger bevonden upt den Heyligen Geest.

Ghoft.

19 Then Jofeph her husband, 19 Joseph nu haren man/ alsoo hp being a juft man, and not wil- rechtveerdigh was/ ende haer niet en ling to make her a publick exam- wilde openbaerlick te schande maken/ ple, was minded to put her away was ban wille haer hepmelick te verprivily. laten.

20 But while he thought on these 20 Ende alfoo hy dese dingen in den things, behold, the angel of the sin hadde fiet de Engel des Heeren Lord appeared unto him in a dream, verfcheen hem in den dzoom / feggenfaying, Jofeph, thou fon of Da- de Joseph [ay] fone Davids/enzyt vid, fear not to take unto thee niet bevreest Jariam uw wijf tot u Mary thy wife: for that which is te nemen. Want het gene in haer ont conceived in her, is of the holy fangen is/ dat is upt den Heyligen Ghoft. Geest.

21 And the fhall bring forth a fon, and thou shalt call his name Jefus: for he fhall fave his people from their fins.

22 (Now all this was done, that it might be fulfilled which was fpoken of the Lord by the prophet, faying,

23 Behold, a virgin fhall be with child, and fhall ring forth a fon, and they fhall call his name Emmanuel, which being interpreted, is, God with us)

24 Then Jofeph, being raised from neep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

25 And knew her not till fhe had brought forth her firft-born fon; and he called his.name Jesus.

[blocks in formation]

Ow when Jefus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wife men from the caft to Jerufalem,

2 Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have feen his ftar in the caft, and are come to worship him.

3 When Herod the king had heard thefe things, he was troubled, and all Jerufalem with him.

21 Ende fp sal eenen sone baren / ende en fult fijnen name heeten JESUS. Want hy sal fijn volck saligh maken van hare sonden.

22 Ende dit alles is geschiet/ op dat vervult foude wozden / het gene van den Heere gespzoken is doo? den Propheet/ feggende/

23 Diet de Baget fal swanger wozden/ ende eenen sone baren/ ende gy fult fijnen name heeten Emmanuel / 't welch is / övergeset zijnde/ Godt met ons.

24 Jofeph dan / opgeweckt zijnde van den flaep/ dede gelick de Engel des Beeren hem bevolen hadde / ende heeft fijn wijf tot hem genomen.

25 Ende en bekende hæer niet / tot dat sy harencerstgebozen fone gebaert hadde: ende hiet syjneň name JESUS.

[ocr errors][merged small]

De nu Terus gebozen waste

Bethlehem/ (gelegen in Judea/ mde dagen des Honinghs herosis/jiet/[ernige] wijse van Oosten zijn tot Jerufalem aengekomen,

2 eggende/ Wacris de gebozene toningh der Joden? Want wp heb ben gehien fijne sterre in't Oosten/ende fijn gekomen om hem te aenbidden.

3De Honingh Herodes nu (dit] ge= hoogt hebbende/ wiert ontroert/ende geheel Jerusalem met hem.

4 And when he had gathered all 4 Ende by een vergadert hebbende the chief priests and scribes of the alle de Overpziesters ende Schriftge

people

Teerde

[ocr errors]

he demanded leerde des volcks/ vzaeghde van hen? waer de Christus soude gebozen wożs

people together
of them where Chrift fhould be
born.

5 And they faid unto him, In Bethlehem of Judea: for thus it is written by the prophet;

6 And thou Bethlehem in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governour that shall rule my people Ifrael.

7 Then Herod, when he had privily called the wife men, enquired of them diligently what time the star appeared.

And he fent them to Bethlehem, and faid, Go, and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him alfo.

9 When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they faw in the east, went before them, till it came and ftood over where the young child was.

[ocr errors]

Io When they faw the ftar they rejoyced with exceeding great joy.

II And when they were come into the house, they faw the young child with Mary his mother, and fell down; and worshipped him: and when they had opened their treafures, they prefented unto him gifts; gold, and frankincenfe, and myrrhe. 12 And being warned of God in a dream, that they fhould not return to Herod, they departed into their own country another

way.

den.

lehem in Judea (gelegen.] Want al 5 Ende fy feyden tot hem/ Te Beth foo is geschreven dooz deň Propheet/

6 Ende gp Bethlehem (ap) lant Huda/ en zyt geensins de minste on der de Dogsten Juda/ want upt u sat de Leptsman vooztkomen / die mijni volck Ifrael werden sal.

7 Doe heeft Herodes de Wijse hepmelich geroepen / ende vernam neerstelich van haer den tijt/ wanneer de sterre verschenen was.

8 Ende haer na Bethlehem sendenz de/fepde / Hepfthenen / ende onder foecht neerstelich na dat kindeken / ende als gy het sult gevonden hebben/ boodtschapt her my / op dat ich oock home / ende dat selve aenbidde.

9 Ende fy den Honingh gehoogt hebs bende zijn henen gerepst: ende sier de sterre/ die sy in 't Oosten gesien hadden/ ging haer vooz / tot dat fy quant ende stont boven (de plactse] daer het kindeken was.

10 Als fy nu de sterre sagen / vers bzeughden sy haer met seer grooté bjeughde.

11 Ende in 'thups gekomen zijnde vonden fp 'thindeken met Maria fijne moeder: ende nedervallende hebben n het felve aengebeden. Ende hare fchatten open gedaen hebbende/beachten fy hem geschencken/ gout/ ende wieroock/ ende myzrhe.

12 Ende dooz Goddelicke openba ringe vermaent zijnde in den dzoom/ dat fy niet en fouden wederkeeren tot Herodem/ vertzocken sp dooz eenen anderen wegh weder na haer lant.

13 And when they were depar- 13 Doe fp nu vertzocken waren/ ted, behold, the angel of the Lord fiet de Engel des Heeren verschijnt appeareth to Jofeph in a dream, Joseph in den droom/seggende/ Start faying, Arife, and take the young op ende neemt tot u dat kindeken ende child, and his mother, and flee fijne moeder / ende vliedt in Egypten/ into Egypt, and be thou there un- ende weeft aldaer/ tot dat ick her u til I bring thee word: for Herod feggen fat. Want Herodes fal het will feek the young child, to deftroy hindeken foecken / om het felve te dooden.

him.

14 When he arofe, he took the young child & his mother by night, and departed into Egypt:

Is And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was fpoken of the Lord by the prophet, faying, Out of Egypt have I called my fon.

16 Then Herod, when he faw that he was mocked of the wife

men

14 Hy dan opgeftaen zijnde nam her kindeken ende fijne moeder tot hem in der nacht/ende vertzock na Egypten.

15 Ende was aldaer tot den doot ban Herodes / op dat verbult soude wozden het gene van den Heere ges sproken is door den Propheet/ seg gende/ Vipt Egypten hebbe ich iijs nen Sone geroepen.

16 Als Herodes fagh dat hy van de Wife bedzogen was / doe wiert hy 202 feer

« AnteriorContinuar »