Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Op verzoek van de firma J. F. Haeseker & Co. te Haarlem, heeft ondergeteekende gaarne de redactie van achterstaande, zeer goedkoope, uitgave van het Nieuwe Testament, met de Psalmen enz. ор

zich genomen. Omdat hij oordeelde, daardoor mede te arbeiden voor de zaak des Heeren.

Aan dergelijke, gansch vertrouwbare, uitgave is, bizonder voor Catechisatiën, Zondagsscholen en Christelijke scholen voor lager onderwijs, sedert, lang dringende behoefte gevoeld.

Reeds in 1872 sprak de Synode der Christ. Geref. Kerk - zie Art. 87 Hand. d. S. te Groningen

- ide wenschelijkheid uit, vooral in het belang van Zondagscholen en Catechisatiën, van

eene goedkoope uitgave van het Nieuwe Testa. ment, volgens de Staten.vertaling , klein formaat, met de berijmde Psalmon, Catechismus, en de Formulieren van Doop en Avondmaal, opdat wij verlost worden van, of bewaard wor.

het gebruik van dergelijke uitgave van wege het Nederlandsch Bijbelgenootschap."

Meermalen is op de Algemeene Vergadering van rde Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging "Ya. chin," en van het Gereformeerd Tractaatgenootschap Filippus" die wensch herhaald. Men zag echter den weg niet gebaand, om zelve zulk eene uitgave het licht te doen zien. Genoemde Vereenigingen hebben dan ook aanstonds dit plan met ingeno. menheid begroet, en met aanbeveling gesteund. En dat te meer hierom, omdat ook al de Formu. lieren van Eenheit: de Catechismus, de Belijde.

den voor,

nis, en de Dordsche Leerregels of Vijf Artikelen tegen de Remonstranten, zoowel als al de Liture gische Schriften zouden opgenomen worden. 200ver ons bekend is, is nimmer te voren eene uitgave in klein formaat verschenen, die dat alles bevatte. Met name de Vijf Artikelen zijn, van de dagen van Dordt af, in bijna alle kerkboeken weggelaten.

Dat zal wel mede de oorzaak zijn, dat die heer. lijke mnadere verklaring” van de kenmerkende stukken der Gereformeerde leer, helaas, ook nos bieden ten dage onder het volk weinig bekend is. Tegenwoordig is het wel dubbel noodig, dat de jeugd in huis, school, en catechisatie met al de Belijdenisschriften der Gereformeerde Kerken worde bekend gemaakt. Als ieder lid zoowel als leeraar en opziener dezelve recht en grondig kent, van harte gelooft, belijdt, verbreidt en beleeft, dan zal de Gemeente Gods worden gebouwd, en tegen al. lerlei nwind van leer" worden beschut, door de genade des Heiligen Geestes.

De gewichtige en teedere arbeid, door deze uit. gave vercischt, was voor ons zelven niet ongezebend. Het is zoo goed voor verstand en hart, de Heilige Schriftuur, en ook de heldere en krachtige geloofstaal der belijdende Kerk van woord tot woord na te gaan Ook zijn wij versterkt in de overtui. ging, dat het oude nederlandsch met zijne eigen. aardige, doorgaans kernachtige en teekenende wijze van uitdrukking waarlijk schoon is, en gemakkelijker verzwakt dan verbeterd kan worden.

Men vindt hier het Nieuwe Testament volgens de Staten-vertaling, uitgave Keur. Bij de wijziging in spelling, en verwisseling van eenige verouderde en onduidelijke woorden hebben wij, dankbaai

ed

telen beschrevon, dat dit alles vervuld is in onzen Heere en Zaligmaker Jesus CHRISTUS. De Inhoud dan van de Boeken van het Nieuwe Testamont is, dat in dezelve voornamelijk be. schreven wordt de persoon en het ambt van onzen Zaligmaker JEZUS CHRISTUS. Van zinen Persoon, dat Hij is waarachtig God, i

een waarachtig en rogtvaardig mensch, in eenigheid! des persoons. Van zijne Goddelijke natuur wordt alom betuigd, als Hem toegeschreven worden de namen van God, als &.ar is JEROVA, eeniggeboren Zoon Gods, Vorst des levens, Heero over alles , Regter der levenden en der dooden, Xoning der koningen en Heere der heeren. Desgelijk: de Goddelijke eigenschappen, als daar zijn Oneindigheid , Eeuwigheid , Alwetendo heid en Almagtigheid. Goddelijke werken, als daar zijn de schepping en onderhouding van alle creaturen (schepselen), de verkiezing too eeuwigen leven, instelling des Kerke dienstes en der Sacramenten bondzegelen), geving van den Heiligen Geest, wed boorte, verlossing uit de magt des duivels , op. wekking uit de doorlen, het oordeel der geheele wereld, en zitten ter regterhand Gods: waartoe ook dient de beschrij. ving van de menigvuldige mirakelen (wonderen), die Hij door zline eigene kracht gedaan heeft. En eindelijk ook de Godde löke eer en dienst, namelijk dat wij in Hem moeten ge. looven, Hem aanbidden, en in zijnen naam gedoopt worden. Zijne menschelijke natuur wordt beschreven, gelijk verklaard wordt, dat Hö ontvangen is van den Heiligen Geest, uit het Reslacht van David, dat Hij is geboren van de maagd Maria, dat Hö eene menschelijke ziel heeft, en een waar menschelök Jigchaam, met alle natuurlijke eigenschappen van beide: name. luk, dat Hij heeft gehongerd en gedorst, gegeten, geslapen, dat vermoeid is geweest, geweend heeft, ontroerd is geo weest, pijn heeft gevoeld, vertoornd en bedroefd is geweest. Zijn anbt, waartoe Hi van den Vader in de wereld gezonden is, wordt, volgens zijn toenaam CHRISTUS dat is, Gezalfde, drieërlei beschreven, namelijk zijn Profetisch, Priesterlijk en Koninklök ambi. Zijn Profetisch ambt heeft Hij bediend, zoo door zich zelven, als door zijne discipelen, voorna ro elijk twaalf, die Hỳ tot Apostelen heeft verkoren. Zelf heeft Hij het Evangelie gepredikt, leerende dat Ho de beloofde Messias en Zaligmaker was, en dat degenen die de zaligheid zullen ver. rögen, in Hem moeten gelooven, en zich tot God bekeeren. Tot welk einde Hj ook de wet heeft verklaard, en van de

anchte villegging der Schriftgeleerden en Farizeën gezuiverd. ** Apostelen heeft hij na zijne hrmelvaart gezonden in de were wereld, die allen volken bet Evangelie en de bekeering

God hebben gepredikt, zoo met mond en levende stem, als daar hunne geschriften en zendbrieven, die een groot deel zijn fan de Schriften van het Nieuwe Testament. Zijn Priesterlijk ambt heeft Hi bediend, wanneer hij hier op de aarde voor ns aan ligehaam en aan ziel de straf geleden heeft, die wij Hoor onze zonden verdiend hadden, en aan het hout des krui. gediagt en gedood zijnde tot eene offerande der verzoening, zich zelven Gode zijnen Vader voor ons heeft opgeofferd; en dat Hi nu in het Heilige der heiligen, dat is, in den hemel, ingegaan is, en ter regterhand der Vaders gezeten zijnde, aldaar voor ons bidt. Zijn Koninklyk ambt hoeft Hü bediend,

eensdeels hier op aarde, als Hij ons van het geweld onze vijanden door zijnen dood heeft verlost, en tegen hetzelve befchut en behoudt, en als hij een proefstnk van hetzelve heeft fegeven, door het uitwerpen der onreine geesten, door het drijven van de koopers en verkoopers uit den Tempel, en door zijden Koninklijken ingang binnen Jeruzalem. Eensdeels bedient Hij het nu daar boven in den hemel, zijne gemeente met zijn Woord er. Geest regeerende. en tegen het geweld hunner vijanden beschermende, en zijne en hunne vijanden straffende, en tot eene voetbank zijner voeten werpende. En zal hetzelve ten volle uitvoeren, als Hij ten oordeel komende zijne gemeente volkomen!jjk zal verheerlijken, en zijne vijanden er alle goddeloozen in den eeuwigen Jood zal verstooten. Dit is de somma (hoofdinhoud) van hetgeen in de Schriften van het Nieuwe Testament beschreven wordt, en begrepen is. En deze Schriften van het Nieuwe Testament worden bekwa. melijk afgedeeld in tweeë, ei Boeken. Want in sommige derzelve worden beschreven eenige geschiedenissen of historiën, en in Bowinige worden verhandeld eenige leerstukken der Christelijke religie (godsdienst); hoewel in de historische ook hier en daar eenige leerstukken worden verklaart, en in de andere ook eenige historiën worden verhald, 200 worden zij nogtans zoo onderscheiden ten aanzien van het voornaamste dat in dezelve verhandeld wordt. De historische Boeken van het Nieuwe Testament handelen òf van zaken die geschied zijn, of van zaken die nog geschieden zouden. De zaken die geschied zijn, worden tweeërlei beschreven: namelijk die geschied zijn, of van den Heere JEZUS CHRISTUS zelven, beschreven in de vier Evan. reliën van de vier Evangelisten Mattheüs, Markus, Lukas en johannes; òf die geschied zijn van de heilige Apostelen, beschreven van Lukas in de Ha..delingen der Apostelen. De zaken die nog geschieden zouden, worden beschreven van Johannes in zijne Openbaring, in welke te voren gezegd en beschreven wordt de stilat der gemeente van CHRISTUS na zijne hemelvaart, tot de voleinding der wereld. De Bleken die Leerstukken verhandelen, zijn de Zendbrieren der heilige Apostelen, 200 van den Apostel Paulus, als van eenige andere. De Apos. tel Paulus heeft bij verscheidene gelegenheden geschreven Teertien Zendbrieven; sommige aan eenige bijzondere gemeenten, namelijk aan de Romeinen, aan de Corinthiërs twee, aan de Galaten, aan de Ephesiërs, aan de Philippensen, aan de Colossensen, aan de Thessalonicensen twee: sommige aan particuliere personen, alzoo nogtans dat de inhoud de gan. sche gemeente aangaat: aan Timotheüs twee; aan Tit:8, en aan Philemon. Waarbij komt de zendbrief tot de Hebreën, van welken bij sommigen getwijfeld wordt, doch zouder reden, of dezelve van den Apostel Paulus geschreven is. Eenige andere Apostelen hebben ook aan de gemeenten eenige Zendbrieven geschreven, als Jakóbus , Petrus twee, Johannes drie, en Judas. Dit zijn de Schriften van het Nieuwe Testament, die alle tot dien einde zijn geschreven, Opdat, gelijk de Evangelist Johánnes verklaart, Cap. 20 : 31, wij zouden gelooren, dat Jezus is de CHRISTUS, de Zoon Gods; en dat wij gelooverde het leven zouden hoben in zijnen naam.

[ocr errors]

andere uitgaven in latere spelling raadplegende, ons altijd door den grondtekst en de kanttecke. ningen laten leiden. In 't bizonder is zorg gedra. gen, het telwoord méén" van het onbepaalde lid. woord neen" te onderscheiden.

De Belijdenis en de Vijf Artikelen zijn afgedrukt volgens de officieele uitgave in de Acta der Dordsc're Synode. Enkele verouderde uitdrukkingen zijn in overeenstemming gebracht met het tegenwoordig spraak gebruik. Hier en daar is aan den voet der blad. zijde aangeteekend wat de Latijnsche uitgave heeft.

De Latijnsche tekst bepaaldelijk van de Vijf Artikelen is de oorspronkelijke; zij is ook door de Buitenlandsche leden der Synode geteekend, en alzoo gezaghebbend. Enkele blijkbare drukfeilen zijn verbeterd; zoo als: win zonden ontvangen”, hetwelk in alle ons bekende uitgaven is overgedrukt, doch volgens den Latijnschen tekst en Ps. 51 : 7 moet zijn: in zonde ontvangen.

Bij de aangehaalde teksten is de lezing van den Staten-Bijbel in de plaats der oude vertaling gesteld.

Gelijk bekend is, bestaat er van den Catechis. mus geen eigenlijk officieele Nederlandsche uitgave. In de vele uitgaven ontmoet men nog al verschil yan uitdrukkingen.

. Wij hebben de in de oude Gereformeerde Kerk gebruikelijke uitgave gevolgd. Bij het licht van den oorspronkelijken Latijnschen en Duitschen tekst moesten enkele feilen verbeterd, en enkele uitdruk. kingen gewijzigd worden; 200 als mtegelijk (vr. 17) voor te zamen", hetwelk daar iets anders is dan in vr. 53; "behoudt” voor mbehoedt". vr. 127. Vele uitgaven volgen in vr, 120 de van het oor. spronkelijke geheel afwijkende lezing, die tot gez

« AnteriorContinuar »