Imágenes de páginas
PDF

Magnificat, a Nunca

Ar ol hyn y dilyn y Psalmau ( Then shall follow the Psalms in mewn trefn, megis yr appwyntiwyd. order as they are appointed. And Ac ar ddiwedd pob Psalm trwy'r at the end of every Psalm throughflwyddyn, a'r un modd ar ddi out the Year, and likewise at the wedd y Benedicite, Benedictus, end of Benedicite, Benedictus, Mag

nificat, and Nunc dimittis, shall be dywedir,

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost;: Atteb.Megis yr oedd yn y Answer. As it was in the bedechreu, y mae yr awr hon, ac y ginning, is now, and ever shall bydd yn wastad : yn oes oesoedd. be : world without end. A-. Amen.

men.

· repeated,

9 Yna y darllenir yn llawn llythyr, Then shall be read distinctly with

â lleferydd uchel, y Llith gyntaf, an audible voice the First Lesson, gwedi ei chymmeryd allan o'r Hění tak

taken out of the Old Testament, Destament, megis ag yr appwynti-, as is appointed in the Calendar, wyd wrth ý Calendar (oddieithr bod except there be proper Lessons asLlithiau priod gosodedig i'r Dydd signed for that day : He that hwnnw.)Y Gweinidog a ddar readeth so standing and turning lleno, safed, ac ymchweled, megis himself, as he may best be heard y galler ei glywed yn oreu gan of all such as are present. And bareb oll a'r a fo yn bresennol. Ac after that, shall be said or sung, ** ar ol hynny y dywedir, neu y cenir, in English, the Hymn called Te yn Gymraeg, yr Emyn a elwir, Te Deum Laudamus, daily throughDeum Laudamus, beunydd trwy'r out the Year. holl flwyddyn. O flaen pov Llith, y Gweinidog a Note, That before every Lesson the ddywaid, Yma y mae yn dechreu " Minister shali say, Here beginneth y cyfryw Bennod, neu Adnod o'r such a Chapter, ör Verse of such a cyfryw Bennod, o'r Llyfr a'r Llyfr: Chapter, of such a Book: And af uc ar ol pob Llith, Yma y terfyn y ter every Lesson, Here endeth the Llîth gyntaf, neu, yr ail.

First, or the Second Lesson.

Te Deum Laudamus.

Te Deum Laudamus. TI, Dduw, a folwn : ti a W E praise thee, O God : we

1 gydnabyddwn yn Ar acknowledge thee to be glwydd.

the Lord. Yr holl ddaear a'th fawl di : All the earth doth worship y Tad tragywyddol.

thee : the Father everlasting. Arnat ti y llefa'r holl Angyl- To thee all Angels cry aloud : ion : y Nefoedd, a'r holl Nerth- the Heavens, and all the Powers oedd o'u mewn.

therein. Arnat ti y llefa Cerubin a To thee Cherubin, and SeraSeraphin : â lleferydd ddibaid, phin : continually do cry,

Sanct, Sanct, Sanct: Arglwydd. Holy, Holy, Holy : Lord God Dduw Sabaoth.

of Sabaoth; Nefoedd a Daear sydd yn Heaven and earth are full of llawn : o'th Ogoniant.

the Majesty : of thy Glory.... Gogoneddus gôr yr Apostol The glorious company of the ion : a'th fawl di.

Apostles : praise thee. Moliannus nifer y Prophwydi: The goodly fellowship of the a'th fawl di.

Prophets : praise thee.

[ocr errors]

Ardderchog lu y Merthyri : The noble army of Martyrs : a'th fawl di.

praise thee. Yr Eglwys Lân trwy'r holl The holy Church throughout fyd : a'th addef di;

all the world : doth acknowledge

thee; Y Tad : o anfeidrol Fawr The Father : of an infinite edd;

Majesty; Dy anrhydeddus, wîr: ac unig Thine honourable, true : and Fab;

only Son; Hefyd yr Yspryd Glân : y Also the Holy Ghost : the Diddanydd.

Comforter Ti, Crist : yw Brenhin y Go- Thou art the King of Glory : goniant.

O Christ. Ti yw tragywyddol Fab : y Thou art the everlasting Son : Tad.

of the Father. Pan gymmeraist arnat war When thou tookest upon thee edu dyn : ni ddïystyraist fru y to deliver man : thou didst not Wyryf.

abhor the Virgin's womb. Pan orchfygaist holl nerth When thou hadst overcome angau : yr agoraist Deyrnas Nef the sharpness of death : thou i bawb a gredant.

didst open the Kingdom of Hea

ven to all believers. Ti sydd yn eistedd ar Dde Thou sittest at the right hand heulaw Duw : y'ngogoniant y of God : in the Glory of the FaTad.

Yr ým ni yn credu mai Tydi We believe that thou shalt a ddaw : yn Farnwr arnom. come : to be our Judge.

Gan hynny yr attolygwn i ti We therefore pray thee, help gynnorthwyo dy weision: y rhai thy servants: whom thou hast rea brynaist å’th werthfawr Waed. deemed with thy precious blood

Pâr iddynt gael eu cyfrif gyd- Make them to be numbered å'th Saint: yn y Gogoniant tra- with thy Saints : in glory evergywyddol.

lasting. *Arglwydd, cadw dy bobl : a O Lord, save thy people : and bendithia dy etifeddiaeth. bless thine heritage.

Llywia hwy : a dyrcha hwy Govern them : and lift them yn dragywydd.

up for ever. Beunydd ac fyth: y clodforwn Day by day : we magnify dydi;

thee; 'Ac anrhydeddwn dy Enw : And we worship thy Name : byth ac yn oes oesoedd.

ever world without end. Teilynga, Arglwydd : ein cadw Vouchsafe, O Lord : to keep y dydd hwn yn ddibechod. us this day without sin.

Arglwydd, trugarhâ wrthym: O Lord, have mercy upon us : trugarhã wrthym.

have mercy upon us. Arglwydd, poed dy drugaredd O Lord, let thy mercy lighta ddel arnom : megis yr ym yn en upon us : as our trust is in ymddiried ynot.

thee. Arglwydd, ynot yr ymddir- · O Lord, in thee have I trustiedais : na'm gwaradwydder yn ed : let me never be confounddragywydd.

ed.

ther.

[ocr errors]
[ocr errors]

glwydd : molwch a mawrhêwch ye the Lord : praise him, and ef yn dragywydd.

magnify him for ever. Chwychwi Wasanaethwŷr yr ở ye Servants of the Lord, Arglwydd, bendithiwch yr Ar- bless ye the Lord : praise him, glwydd : molwch a mawrhêwch and magnify him for ever. ef yn dragywydd.

Chwychwi Ysprydion, ac Oye Spirits and Souls of the Eneidiau'r cyfiawn, bendith- Righteous, bless ye the Lord :. iwch yr Arglwydd : molwch a praise him, and magnify him mawrhêwch ef yn dragywydd. for ever.

Chwychwi y rhai sanctaidd a 0 ye holy and humble men gostyngedig o galon, bendith- of heart, bless ye the Lord : iwch yr Arglwydd : molwch a praise him, and magnify him mawrhêwch ef yn dragywydd. for ever.

Chwychwi Ananïas, Azarïas, O Ananias, Azarias, and Mia Misael, bendithiwch yr Ar- sael, bless ye the Lord : praise glwydd : molwch a mawrhếwch him, and magnify him for ef yn dragywydd.

ever. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son: and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and eyer shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen.

Yna y darllenir yn yr un modd yr ( Then shall be read in like manner ail Lith, gwedi ei chymmeryd the Second Lesson, taken out of allan o'r Testament Newydd. Ac the New Testament. And after wedi hynny yr Emyn sy'n can that, the Hymn following ; except lyn; oddieithr pan ddigwyddo i'r when that shall happen to be read darllain ym mhennod y Dydd, neu in the Chapter for the Day, or for yn yr Efengyl ar Ddydd St. Ioan. the Gospel on St. John Baptist's Fedyddiwr.

Day. Benedictus. St. Luc i. 68. Benedictus. St. Luke i. 68. RENDIGEDIG fyddo Ar- PLESSED be the Lord God

D glwydd Dduw Israel: canys D of Israel : for he hath viefe a ymwelodd ac a brynodd ei sited, and redeemed his peobobl;'

Ac a ddyrchafodd iachawdwr And hath' raised up a mighty iaeth nerthol i ni : yn nhŷ Da- salvation for us : in the house of fydd ei wasanaethwr;

his servant David; Megis y dywedodd trwy enau · As he spake by the mouth of ei sanctaidd Brophwydi : y rhai his holy Prophets : which have oedd o ddechreuad y byd ; been since the world began;

Yr anfonai efe i'ni ymwared That we should be saved from rhag ein gelynion : ac oddiwrth our enemies : and from the ddwylaw pawb o'n digasogion; hands of all that hate us;

Y gwnai efe drugaredd â'n To perform the mercy protadau : ac y cofiai ei sanctaidd mised to our forefathers : and to Gyfammod;

remember his holy Covenant; A'r llû yr hwn a dyngodd efe To perform the oath which wrth ein tad Abraham : sef bod he sware to our forefather Aiddo ganiattâu i ni, gwedi ein braham : that he would give us;

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »