Imágenes de páginas
PDF
EPUB

HET

NIEUWE TESTAMENT,

OY

AL DE BOEKEN DES NIEUWEN VERBONDS

VAN ONZEN HEER

JEZUS CHRISTUS.

OP LAST VAN DE HOOG-MOG, HEEREN

Staten-Generaal der Vereenigde Uederlanden,

EN

VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL,
GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN MDCXVIII EN MDCXIX.

UIT DE OORSPRONKELIJKE (GRIEKSCHE) TAAL
IN ONZE NEDERLANDSCHE GETROUWELIJK OVERGEZET.

INGERIGT OVEREENKOMSTIG DE THANS GEBRUIKELIJKE

TAAL EN SPELLING.

GEDRUKT VOOR HET

Nederlandsche Bijbelgenootschap,

TE DORDRECHT,
BIJ BLUSSÉ EN COMP.

1859.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

NAAR (DE BESCHRIJVING VAN]

MATTHEUS.

HEZ

HOOFDSTUK I.

12 En na de Babylonische overCET boek des geslachts van JE- voering gewon Jechonias Salathiël,

ZUS CHRISTUS, den zoon Da- en Salathiël gewon Zorobabel, vids, den zoon Abrahams.

13 En Zorobabel gewon Abiud, 2 Abraham gewon Isaäk, en Isaäk en Abiud gewon Eljakim, en Eljagewon Jakob, en Jakob gewon Ju- kim gewon Azor, da en zijne broeders,

14 En Azor gewon Sadok, en 3 En Juda gewon Phares en Zara Sadok gewon Achim, en Achim bij Thamar, en Phares gewon Es gewon Eliud, rom, en Esrom gewon Aram, 15 En Eliud gewon Eleazar, en

4 En Aram gewon Aminádab, Eleazar gewon Matthan, en Maten Aminádab gewon Nahasson, en than gewon Jakob, Nahasson gewon Salmon,

16 En Jakob gewon Jozef, den 5 En Salmon gewon Boös bij man van Maria, uit welke geboren Rachab, en Boös gewon Obed bij is Jezus, gezegd Christus. Ruth, en Obed gewon Jesse, 17 Al de geslachten dan, van

6 En Jesse gewon David, den Abraham tot David, [zijn) veertien koning; en David, de koning, ge- geslachten; en van David tot de won Salomo, bij degene die Uria's Babylonische overvoering, veertien [vrouw was geweest],

geslachten ; en van de Babylonische 7 En Salomo gewon Roboam, en overvoering tot Christus, veertien Roboam gewon Abia, en Abia ge- geslachten. won Asa,

18 De geboorte van Jezus Chris8 En Asa gewon Josaphat, en tus was nu aldus: Want als Maria, Josaphat gewon Joram, en Joram zijne moeder, met Jozef ondergewon Ozias,

trouwd was, eer zij te zamengeko9 En Ozias gewon Joatham, en men waren, werd zij zwanger beJoatham gewon Achaz, en Achaz vonden uit den Heiligen Geest. gewon Ezekias,

19 Jozef nu, haar man, alzoo hij 10 En Ezekias gewon Manasse, regtvaardig was, en haar niet wilde en Manasse gewon Amon, en Amon openbaar te schande maken, was gewon Josias,

willens, haar heimelijk te verlaten. 11 En Josias gewon Jechonias 20 En alzoo hij deze dingen in den en zijne broeders, omtrent de Ba- zin had, zie, de Engel des Heeren bylonische overvoering.

verscheen hem in den droom, zeg

« AnteriorContinuar »