Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Crosse Scholarships.

November, 1856.

Examiners :

PROF. JEREMIE, D.D. Trinity College.
PROF. SELWYN, B.D. St John's College.
PROF. Browne, B.D. Emmanuel College.
PROF. JARRETT, M.A. Trinity College.
PROF. THOMPSON, M.A. Trinity College.
PROF. WILLIAMS, B. D. Emmanuel College.

1. TRANSLATE the following, and give a short account of the work from which it is taken:

Καθάπερ γαρ ψυχή εν ανθρώπω ου βλέπεται, αόρατος ούσα ανθρώποις, δια δε της κινήσεως του σώματος νοείται η ψυχή· ούτως έχοι αν και τον θεόν μη δύνασθαι δραθήναι υπό οφθαλμών ανθρωπίνων, δια δε της προνοίας και των έργων αυτού βλέπεται και νοείται. δν τρόπον γαρ και πλοίον θεασάμενός τις έν θαλάσση κατηρτισμένον, και τρέχον και κατερχόμενον εις λιμένα, δήλον ότι ηγήσεται είναι εν αυτώ κυβερνήτης τον κυβερνώντα αυτό ούτω δεί νοείν είναι τον θεόν κυβερνήτης των όλων, εί και ου θεωρείται οφθαλμοίς σαρκίνοις δια το αυτον αχώρητον είναι. ει γαρ τώ ηλίω ελαχίστω όντι στοιχείω ου δύναται άνθρωπος ατενίσαι, δια την υπερβάλλουσαν θέρμης και δύναμιν, πως ουχί μάλλον τη του θεού δόξη ανεκφράστω ούση άνθρωπος θνητός ου δύναται αντωπησαι.

THEOPH. ad Autolycum, 1. $ 5. 2. How has Paley, in his Natural Theology, explained the argument from Final Causes? Give a brief analysis of the chapters on Prospective Contrivances; on Compensation; and on the Relation of Animated Bodies to Inanimate Nature. Translate:

(1) Ου γαρ πάνυ σοι κατάδηλον, ότι παρά τα άλλα ζώα, ώσπερ θεοί, άνθρωποι βιοτεύουσι, φύσει και τω σώματι και τη ψυχή κρατιστευόντες; ούτε γαρ βοός αν έχων σωμα, ανθρώπου δε γνώμην, ήδύνατ' αν πράττειν, ά έβούλετο. ούθ' όσα χείρας έχει, άφρονα δ' εστί, πλέον ουδέν έχει. συ δε αμφοτέρου των πλείστου αξίων τετυχηκώς, ουκ οίει σου θεούς επιμελείσθαι;

XENOPHON. Memor. Lib. I.

(2) 'Αναξόρας μεν ούν φησί δια το χείρας έχειν φρονιμώτατον είναι των ζώων τον άνθρωπον εύλογον δε δια το φρονιμώτατον είναι των ζώων χείρας έχειν αι μεν γαρ χείρες όργανόν είσιν, η δε φύσις αεί διανέμει, ώσπερ άνθρωπος φρόνιμος, έκαστον το δυναμένω χρήσθαι.

ARISTOT. de Part. Animal. Lib. IV. c. 10. 3. In what sense are parts and passions ascribed to the Deity in Sacred Scripture?

Translate:

Neque sunt ei aut membra, aut membrorum officia necessaria, ad cujus solum etiam tacitum arbitrium et serviunt et adsunt omnia. Cur enim requirat oculos, qui lux est? aut cur quærat pedes, qui ubique est ? aut cur ingredi velit, cum non sit quo extra se progredi possit? aut cur manus expetat, cujus ad omnia instituenda artifex est et silens voluntas? nec auribus eget, qui etiam tacitas novit voluntates.

De Trinitate. To whom has the work, from which this passage is taken, been ascribed ? By whom does it appear to have been written ?

4. Mention any traditions found in ancient writers respecting the latter part of the life of St John. What is known respecting the opinions of Papias ? Translate:

Εκτέθειται δε και άλλην ιστορίαν περί γυναικός επί πολλαίς αμαρτίαις διαβληθείσης επί του Κυρίου., ήν το καθ' Εβραίους ευαγγέλιον περιέχει.

EUSEB. Ηist. Eccl. III. 39. To what narrative in the New Testament has this been supposed to relate? Is that supposition probable ?

5. What account has Philo given of the Therapeutæ of Egypt? Is there any ground for the opinion that they are to be considered as early Christians ?

6. Who were the principal adversaries of Christianity in the first four centuries? Mention any circumstances which throw light on their respective motives and views. Arrange the early Christian Apologists in chronological order; and translate and explain the following:

Του δε Σωτήρος ημών τα έργα αεί παρήν αληθή γαρ ήν οι θεραπευθέντες οι αναστάντες εκ νεκρών οί ουκ ώφθησαν μόνον θεραπευόμενοι, και ανιστάμενοι, αλλά και αεί παρόντες ουδέ επιδημούντος μόνον του Σωτήρος, αλλά και απαλλαγέντος, ήσαν επί χρόνον ικανόν ώστε και εις τους ημετέρους χρόνους τινές αυτών αφίκοντο.

QUADRAT. ap. Euseb. Hist. Eccl. iv. 3. 7. What was the principal cause of the early Philosophical Heresies ? Give a short account of the system of Marcion. On what grounds did he reject the Old Testament? From which of the Evangelists was his Gospel chiefly compiled? Why did he prefer that Evangelist? Mention any of the instances, which Epiphanius has detailed, of his alterations of passages in the Sacred Text. Are any of these alleged alterations in our present copies ? Translate and explain :

Ego meum dico verum; Marcion suum. Ego Marcionis affirmo adulteratum, Marcion meum. Quis inter nos determinabit, nisi temporis ratio, ei præscribens auctoritatem, quod antiquius reperietur, et ei præjudicans vitiationem, quod posterius revincetur.

TERTULL. adv. Marc. Iv. 4. 8. Give the origin of the following appellations: Ebionites,-Encratitæ, -Collyridians,-Messalians,—Melchites,,Ubiquitarians.

TRANSLATE the following passages :

CLEMENS ROMANUS. Ep. 1.
Beginning, Οι λειτουργοί της χάριτος του θεού δια Πνεύματος
Ending, Πάτερ, επακούσομαι υμών, ως λαού αγίου. C. VΙΙΙ.
Beginning, “Οράτε, αγαπητοί, μη αι ευεργεσίαι αυτού
Ending, ού το αίμα υπέρ ημών εδόθη,.έντραπώμεν. C. ΧΧΙ.
Beginning, Κολληθώμεν ούν τους αθώοις και δικαίοις"

Ending, επιλαθέσθαι ημάς, ότι μέλη εσμέν αλλήλων; C. ΧΙVΙ. Explain by references to Scripture, λειτoυγοί, μετάνοια, κρίμα, πολιτευόμενοι, προσκόψωμεν, εκλεκτοι, έκχυθεν, κλήσεις, στασιάζω.

Does Clemens follow the Septuagint in his citations, or translate from the Hebrew?

Give references, in the margin of your translations, to the passages of the Old Testament above cited, or alluded to.

With which of the Apostles was Clemens associated, according to the evidence

(1) of Ecclesiastical writers ?

(2) of the language of this Epistle? Are there any notes of time in the Epistle, which help to ascertain its date?

How may we account for a Bishop of Rome writing in Greek?
In whose name is the Epistle written, and to whom addressed ?

What evidence does it bear, positively and negatively, against the doctrines of later Bishops of Rome?

What MSS. are extant of this Epistle, and where ?

IGNATIUS.
Beginning, Ταύτα δε, αγαπητοί μου, ουκ επεί έγνων τινας
Ending, Oναίμην υμών κατα πάντα, εάνπερ άξιος ω.

Ad Magnes. c. XI. XII.
Beginning Μη πλανάσθε, αδελ μου εί τις σχίζοντι
Ending, ίνα δ εαν πράσσητε, κατα θεών πράσσητε.

Ad Philadelph. C. III. IV.
Beginning, Παρακαλώ σε έν χάριτι, ή ενδέδυσαι,
Ending, "Όπου πλείων κόπος, πολύ κέρδος.

Ad Polycarpum, e. I.
Explain the above by references to Scripture.

What testimony does Scripture give to the association of the presbytery with the Apostles, and with Bishops, in council, and in the rite of ordi. nation?

How is the primitive practice in this respect recognized in the Canons of the Church of England ?

What is the usage of the words επίσκοπος, πρεσβύτερος, and διάκονος; and of the word ευχαριστία και

(1) in the Acts of the Apostles, and in their Epistles ?

(2) in the Epistles of Ignatius ? Write down the Greek words used in the primitive Church for, diocese, ordination, baptism, unity, congregation, confession, defence, martyrdom.

Which of the books of the New Testament does Ignatius expressly speak of?

JUSTIN MARTYR. Apol. 1. c. 63.
Beginning, Ιουδαίοι ούν ήγησάμενοι αεί τον πατέρα των όλων

Ending, αυτω και εξουθενηθήναι και παθεϊν υπέμεινεν.
Give a short account, in Greek, of Justin Martyr and his works.

TERTULLIAN. Apologia. Præsident probati quique seniores, honorem istum non pretio, sed testimonio adepti: neque enim pretio ulla res Dei constat.

Etiam si quod arcæ genus est, non de honoraria summa, quasi redemptæ religionis congregatur; modicam unusquisque stipem menstrua die, vel quum velit, et si modo velit et si modo possit, apponit: nam nemo compellitur, sed sponte confert. Hæc quasi deposita pietatis sunt. Nam inde non epulis, nec potaculis, nec ingratis voratrinis dispensatur, sed egenis alendis humandisque, et pueris ac puellis re ac parentibus destitutis, jamque domesticis senibus, item naufragis, et si qui in metallis, et si qui in insulis, vel in custodiis, duntaxat ex caussa Dei rectæ, alumni confessionis suæ fiunt. C. XXXIX.

[ocr errors]
[ocr errors]

1. TRANSLATE the following from Euseb. H. E. 11. 14, concerning Simon Magus:

Beginning, Ου μην εις μακρόν αυτω ταύτα προύχώρει:

Ending, κήρυγμα της των ουρανών βασιλείας ευαγγελιζόμενος. State the arguments for and against, (1) St Peter's having been at Rome at all, (2) St Peter's having been Bishop of Rome.

2. What was the meaning of the words διοίκησις and παροικία respectively in the early Church? Is this any argument against Diocesan Episcopacy?

3. Who was St Anselm? What relation did he bear to the Schoolmen? Translate the following passage from his “Cur Deus homo?” Lib. 1. c. 16:

Primum quæro qualiter de massa peccatrice et humano genere, quod totum infectum erat peccato, hominem sine peccato, quasi azymum de fermentato Deus assumpsit. Nam licet ipsa hominis ejusdem conceptio sit munda, Virgo tamen ipsa, unde assumptus est, est in iniquitatibus concepta, et in peccatis concepit eam mater ejus, et cum originali peccato nata est, quia et ipsa in Adam peccavit, in quo omnes peccaverunt.

Whence are the last four words taken, and of what are they a translation ? Do you approve that translation? Give a short account of the rise and progress of the Roman doctrine, against which the above passage is a virtual protest.

4. What were the additions made to the Creed of Constantinople in the Creed of the Council of Trent? By what general Council was it forbidden to make any such additions ?

5. What is the meaning of the term “ Ubiquitarians'? To whom was it applied ? What is Hooker's doctrine on this subject?

6. Give a short sketch of Archbishop Cranmer's course, up to the time of his elevation to the primacy. In what form did he take the oaths at his consecration? What are the principal works of his, which remain ?

7. What were the alien priories, and when were they dissolved ? What were the chief doctrinal differences between the Franciscan and Dominican orders ? and how were they shewn at the Council of Trent?

8. What became of Bishop Jewel during the Marian persecution ? How far is his Apology authoritative ? Explain the nature of the work.

9. Give a short history of the Lambeth Articles.

[ocr errors]
« AnteriorContinuar »