Imágenes de páginas
PDF
EPUB

עליו שהוא בןצוקה ואיך יקרא לבנו עבדי ואם אוקה הוא כדבריהם בוודאי לא יקרא שמו עבדי : ובפרט בפתרונם עליו שם ג"כ נ"ג ג' נבזה וחדל אישים איש מכאובות וידוע חולי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו וכו : ואיך אומרים עליו משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם והלא המה

מפרשים תהלים מיה ג יפיפית מבני ארם הוצק . חן בשפתותיך וכו": ג'ב עליו וכאי הוא אומר

נבזה וחדל אישים : ואם יאמרהאומר ישרא עתידין לאמר כן א"כ למה נאמר נ! ט"ו כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם - אשר לא סופר להם ראו ואשר לא שמעו הבוננו וכו': הלא כוונת הכתוב על גוים וככים שעתידין לאמר כן והלא מימיהם לא אמו עליו נבזה וחדל אישים אך נהפוך הוא: ע"כ תד שלא עליו דבר הכתוב לא על ישרא: ואם בריהם שכוונת הכתוב עליו מתמיד אני אי יכולין לפרש עליו פסוק

Ezekiel, xxxvii. 25. - And they shall dwell therein, even they and their children, for ever ; and David my servant shall be their prince for ever.” Gov has also promised the office of high priest to Pinhas and his seed, as an everlasting engagement: still it has ceased for a long time We also find that Eli, Ahimeleg, and Abiathar, sons of Hamar, officiated as high priests until the kingdom of Solomon ceased, namely, they were descendants of Pinhas. 1 Kings, 11. 27. 6So Solomon thrust out Abiathar fron being · priest unto the LORD,” &c. Ib. 3. “ And

Zadok the priest did the king put in ne room of
Abiathar,” &c. and so many more. Zadok was
a descendant of Pinhas, and althoun this priest-
hood became extinct with the destiction, yet we.
are assured that at the time wha the Messiah
comes it will be reinstated; wich we heartily
wish and pray may come to pos in our days.
Amen.

[ocr errors]

SECTIO/V. The following passage rom Isaiah, xlii. 13. “ Behold my servant sil deal prudently; he shall be exalted and xtolled, and be very high,” &c. the Sophist interpret as being prophecied upon Jesus; it here, like in all other parts of the scripture they deviate from truth,

שכתב יחזקף ל"ז כ'ה וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב וכו': ודוד עבדי נשיא להם עוד נמצא שהקב"ה כרת ברית לפינחס לכהונת עולס לו ולזרעו אחריו ועם כל זה פסק זמן גדול יען עלי אחימלך ואביתר בני איתמר היו כהנים גדולים עד מלכות שלמה שהכהונה חזרה לבני פנחס מלכים א' פרק ב' כ"ז : שס ל"ז ועוד אחרים צדוק היה מזרע פנחס ואף שכהונתו פסק בגלות בטוחים אנחנו שבביאת משיחנו יחזיר לאיתנו כימי קדס

שיהיה במהרה בימינו אמן :

פרק חמישי

בישעי' נבי יג" נאמר הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד וכו' : כל הפרק מפרשים הכופרים על ישו הנוצרי באמרס שישעי" הנביא ע"ה ניבא עליו : אך לפי האמת לא נכון פתרונם גם במקום זה ואפילו לדבריהם איננו נכון: מאחר שאומרים

superlatively, which is frequently practised in the Holy Scripture ; for instance, in Isa. ii. 7.

Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots.” The same in Ecclesi. iv. 8. “ There is one alone, and there is not a second ; yea, he hath neither child or brother, yet is there no end of his labour,” &c. Ib. xii. 12. “ To making many books there is no end," &c.; and many more to the like purpose.

As a farther proof that the above text does not mean Jesus, as the Sophists maintain, I beg to remind you, that Jesus never sat upon the throne of David, nor was he ever king of Israel ; and the before-quoted text says, " Of the increase of his government and peace there shall , be no end, upon the throne of David and his kingdom,” &c.

Should they even, beyond all expectation, say that it signifies the spiritual throne, it is easily contradicted ; for David never ascended a spiritual but an earthly throne: and what is said at the conclusion of this text, namely, “ To order it and to establish it, with judgment and with justice, from henceforth ever and for ever," &c.

If it is the opinion that the kingdom of David shall continue for ever, although it ceased at the time of the destruction, then no doubt can be entertained but that at the coming of the true Messiah it will commence again ; and thus it is said by

ne

R

בן ואח אין לו ואין קץ לכל עמלו וכו' : קהלת יבי יב' עשות ספרים הרבה אין קץ וכו' וכן רבים :

וראייה לדברי שלא עליו נאמר פסוק זה שהמה מראים עליו כי הלא גלוי וידוע שהוא לא ישב על כסא דוד ולא היה מלך בישרץ כלל: והכתוב אומר למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו וכו':

ואם תפרש הכסא לכסא רוחני עיך תדע שעל

כסא דוד נאמר וכסא דוד אינו רוחני : כי דהעיה

לא ישב על כסא רוחני כי אם רק על כסא גשמי ומלכותו היתה גשמית: ומה שנאמר להכין ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם וכו' :

הכוונה למלכות בית דוד שלא תמוט משררתו מעתה ועד עולם ואעפי" שיהיה הפסק לו בזמן הגלות מים תשוב לקדמותה לימות המשיח כמו

« AnteriorContinuar »