Imágenes de páginas
PDF
EPUB

בני ישר\ מאת המדיניס אחר תאסף צ עמיך וגו' : ומשה אמר לפניו יתברך במדבר כזי יר" יפקוד הי הי הרוחות לכל בשר איש על העדה : יזי אשר יצא לפניהם ואשר יבואו אחריהם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה וכו': יחי ויאמר ה' צ משה קח את יהושע בן נון וכו': וכשעמדו ישר לפני הר סיני ושמעו מפי הגבורה רק שני דברים הראשונים : אמרו א משה דבר אתה עמנו ונשמעה וא ידבר אהים עמנו פן נמות : שמות ה' כיד : וכן אמר להם משה דברים ה כדי ותאמרו הן הראנו ה' אהינוּ וכו' : כ"ה ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת אם יוספים אנחנו לשמוע את קול הי אהינו עד ומתנו : כו' וישמע ה' את קול דבריכס וכו' : ויאמר הטיבו כל אשר דברו וגו' : וכמו כן דברים יחי טו יז ואמר ה' צי הטיבו אשר דברו וכו' : כלומר הטיבו בדבר זה לכן אמור להם : יחי נבא אקים להם מקרב אחיהם (כלומר בכל דור) כמוך (ר"ל כמשה) ונתתי דברי

SECTION III.

$ The Lord thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like -unto me; unto him ye shall hearken,' &c. (Deut. xviii. 16.); which verse the opponents to Judaism explain, namely, that Moses predicted this upon Jesus, who is named therein as the Messiah and God. Their error is too gross to pass unnoticed, even by the less informed ; Moses never thought of him in this text. First, Moses said, “a Prophet from the midst of thee, of thy brethen, like unto me ;” and they sustain, that it is the Messiah. Secondly, Moses says “ of thy brethren,” and they say the Holy Ghost. Thirdly, Moses says, “ like unto me;" and they say, a Trinity. So that they counterfeit the whole exposition of this text; the true sense of it is in the following manner : When the last days of Moses drew nigh, as in Numbers, xxvii. 12 and 13. “ And the LORD said unto Moses, get thee up unto the mount Abarim : And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered.” Ib. xxxj. 1. “ And the LORD spake unto Moses, saying, avenge the children of Israel of the פרק שלישי

דברים יחי טו נאמר נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אהיך ציו תשמעון וכו" : הנוצרים מפרשים הפסוק הנ"ל שמשה היה ניבא עליו שהם קוראים אותו משיח וצוקי : וטעותם נראה לעין כל שלא היה כוונת משה עליו בפסוק זה : א כי משה אמר נביא מקרבך מאחיך כמוני : והם אומרים עליו משיח ב" משה אמר מאחיך והמה אומרים מרוח :. ומשה אמר כמוני והם אומרים עליו אוקי : עכ תועים המה בדרך הפשט כי זה הפירוש הנכון: בהיות שקרבו ימי משה למות כדכתיב במדבר כז' יב ויאמר ה' א משה פעלה הר העברים וכו' : יג" ונאספת \ עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך : וכן שנית במדבר לאי אי וידבר ה', 8 משה לאמר נקום נקמת

time of the second temple, before the end of the latter days ? Was it at that time already, the end of the days ? Consequently it is not as our opponents contend; because, at the time of the true Messiah, says Isaiah, xviii. 7. - In that time shall the present be brought unto the Lord of Hosts, of a people scattered and peeled, and from a people terrible from their beginning hitherto ; a nation meted out and trodden under foot, whose land the rivers have spoiled, to the place of the name of the LORD of Hosts, the mount Zion.” Likewise in Psa. Ixxvi. 1 and 2. 6 In Judah is God known : his name is great in Israel. In Salem also is his tabernacle, and his dwelling, place in Zion.” Thus says Amos, ix. 11. “In that day will I raise up, the tabernacle of David, that is fallen, &c. and close up the breaches thereof; and I will raise up the ruins, and I will build it as in days of old,” &c. Psa. lxxvi. 1. “ In Judah is God known; his name is great in Israel ; in Salem is also his tabernacle; and his dwelling place in Zion.” Ib. 9. “ When God arose to judgment, to save all the meek of the earth, Selah.". Ib. 12. « Vow and pay unto the LORD your Gon; let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared," &c. . This will be fulfilled when the true Messiah comes, whose arrival we wish in our days, Amen.

M

גמלאה כמו כן לא נמלאה שום דבר מה שנאמר על הגאולה שלימה בביאת המשיח ואיך הוא בא בבית שני לפני אחרית הימים ומה אחרית של איזה ימים היה בעת ההיא : אך לא כדבריהם כי אם לעת ביאת המשיח אמיתי אמר ישעי יחי זי בעת ההיא יובל שי להי צבאות עם ממושך ומורט ומעם נורא מן הוא והלאה גוי קו קו ומבוסה אשר בזאו נהרים ארצו א מקום שם ה' צבאות הר ציון : וכן תמצא בתהלים ער" אי נאמר נודע ביהודה אהים בישרף גדול שמו וכו': ב ויהי בשלום סוכו ומעונתו בציון זהו אשר נאמר עמוס ט יאי ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת יב" וגדות את פרציהן והריסותיו, אקים ובניתי כימי עולם וכו': וכן כאן ויהי בשלום סוכו ומעונתו בציון וכו" : בקוס למשפט אהים להושיע כל ענוי ארץ סלה וכו' : יב' אז נדרו ושלמו לה' אהיכם כל סביביו יובילו שי למורא וכו': זאת תהיות ביאת שילה אמיתי במהרה בימינו אמן : . .

« AnteriorContinuar »